• rozporządzenie ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. (DzU z 21 stycznia 2022 r., poz. 141)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 21 stycznia 2022 r., poz. 142)

• rozporządzenie ministra finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU z 21 stycznia 2022 r., poz. 144)