• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kozioróg w Czernej (PLH020100) (DzU z 22 listopada 2021 r., poz. 2094)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chmiel (PLH060001) (DzU z 22 listopada 2021 r., poz. 2096)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Serniawy (PLH060057) (DzU z 22 listopada 2021 r., poz. 2097)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (DzU z 22 listopada 2021 r., poz. 2099)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 10 listopada 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzania oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska w przypadku zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska lub wprowadzenia do obrotu (DzU z 22 listopada 2021 r., poz. 2102)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 19 listopada 2021 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych (DzU z 6 grudnia 2021 r., poz. 2250)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 6 grudnia 2021 r., poz. 2252)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (DzU z 6 grudnia 2021 r., poz. 2253)