• niektóre przepisy ustawy z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2 czerwca 2021 r., poz. 1005)

• ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 17 czerwca 2021 r., poz. 1080)

• art. 1 ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (DzU z 28 czerwca 2021 r., poz. 1162)

• niektóre przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (DzU z 30 czerwca 2021 r., poz. 1188)

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości prowizji za wydanie biletów autostradowych (DzU z 17 sierpnia 2021 r., poz. 1497)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DzU z 15 września 2021 r., poz. 1691)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 września 2021 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego (DzU z 6 października 2021 r., poz. 1822)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 września 2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych (DzU z 11 października 2021 r., poz. 1838)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 września 2021 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego (DzU z 11 października 2021 r., poz. 1839)

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 września 2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych (DzU z 28 października 2021 r., poz. 1954)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 13 października 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia akt oraz zbioru dokumentów, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (DzU z 9 listopada 2021 r., poz. 2032)

• rozporządzenie ministra finansów z 29 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej (DzU z 10 listopada 2021 r., poz. 2040)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jodłowice (PLH020106) (DzU z 16 listopada 2021 r., poz. 2060)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083) (DzU z 16 listopada 2021 r., poz. 2061)

• ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. (DzU z 17 listopada 2021 r., poz. 2071)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu (DzU z 24 listopada 2021 r., poz. 2118)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (DzU z 26 listopada 2021 r., poz. 2152)

• rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (DzU z 29 listopada 2021 r., poz. 2164)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów (DzU z 29 listopada 2021 r., poz. 2170)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 listopada 2021 r. w sprawie sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (DzU z 29 listopada 2021 r., poz. 2173)

• § 1 pkt 2, 3, 5–7 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 29 listopada 2021 r., poz. 2177)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 listopada 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Korsz w województwie warmińsko-mazurskim (DzU z 30 listopada 2021 r., poz. 2182)

• rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2021 r. w sprawie zwrotu opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywania sprzeciwu (DzU z 30 listopada 2021 r., poz. 2187)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu (DzU z 30 listopada 2021 r., poz. 2190)