- Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji CENRIT w Warszawie ulegnie likwidacji – zdecydował minister kultury i dziedzictwa narodowego (DzU nr 201, poz. 1452)

- zmienione 25 października rozporządzenie ministra finansów w sprawie przekazania tytułowej agencji tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 201, poz. 1451)

- rozporządzenie ministrów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości o warunkach poruszania się po drogach pojazdów specjalnych oraz używanych do celów specjalnych wojska, policji i innych służb mundurowych (DzU nr 201, poz. 1454)

- minister rolnictwa i rozwoju wsi wydał rozporządzenie o podziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (DzU nr 201, poz. 1460)

- między 4 lutego a 30 kwietnia 2008 r. zostanie przeprowadzony pobór mężczyzn urodzonych w 1989 r. (DzU nr 201, poz. 1461)

- zmienione 27 września rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw przygotowania organów administracji państwowej do współpracy z systemem informacyjnym Schengen i systemem informacji wizowej (DzU nr 188, poz. 1344)

- minister gospodarki wskazał wymagania, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (DzU nr 188, poz. 1345)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego na temat kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (DzU nr 188, poz. 1346)

- kolejne jego rozporządzenie określa warunki, jakie muszą być spełnione, by zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (DzU nr 188, poz. 1347)

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- zmienione 26 września rozporządzenie ministra obrony narodowej dotyczące bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (DzU nr 188, poz. 1348)

- dwa następne jego rozporządzenia podwyższają wynagrodzenie zasadnicze, i to od 1 stycznia 2007 r., funkcjonariuszy: Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego (DzU nr 188, poz. 1349 – 1350)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa, takich np. jak pistolety, kamizelki kuloodporne, trzewiki skoczka – pełny wykaz tych wyrobów wymienia załącznik (DzU nr 188, poz. 1351)

- trzy rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi o warunkach i trybie przyznawania pomocy finansowej w ramach trzech następujących działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętych „Programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013” (DzU nr 200, poz. 1442 – 1444)

- Trybunał Konstytucyjny orzekł 23 października (P 28/07), że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje od daty wskazanej w orzeczeniu o niepełnosprawności, a nie od daty złożenia wniosku. Dotyczący tej kwestii art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie wskazanym w wyroku traci dzisiaj moc (DzU nr 200, poz. 1446)

- prezes Rady Ministrów wskazał zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w ABW (MP nr 79, poz. 843)