- minister zdrowia określił: warunki zdrowotne, jakim powinien odpowiadać nurek; tryb orzekania o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych; sposób sprawowania nadzoru medycznego nad pracami podwodnymi; procedury dekompresji i kompresji; wykaz minimalnego wyposażenia medycznego bazy prac podwodnych i inne związane z tą profesją kwestie (DzU nr 199, poz. 1440)

- on też wskazał specyfikacje i kryteria czystości substancji dodatkowych oraz wymagania dotyczące pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowych kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla substancji dodatkowych (DzU nr 199, poz. 1441)

- na podstawie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności minister gospodarki wydał rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium RP (DzU nr 204, poz. 1473)

- minister rolnictwa i rozwoju wsi podał stawki płatności uzupełniającej za 2007 r. do 1 ha powierzchni, odwołując się w nim do poprzedniego rozporządzenia w tej samej sprawie ogłoszonego w tegorocznych Dziennikach Ustaw nr 46, poz. 309 i nr 69, poz. 462 (dalej jako rozp.). Stawki te wynoszą: 294,91 zł – dla roślin wymienionych w § 1 ust. 1 i 3 rozp., takich przykładowo jak zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe, motylkowate; 438,76 zł – dla roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (§ 1 ust. 2 rozp.); 526,01 zł – dla chmielu (§ 7 ust. 1 pkt 1 rozp.); 452,76 zł – także dla chmielu (§ 7 ust. 1 pkt 2 rozp.) (DzU nr 204, poz. 1479)

- minister środowiska wydał trzy rozporządzenia o warunkach udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, a konkretnie na inwestycje służące:– ochronie wód przed zanieczyszczeniem,– dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska,– redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (DzU nr 209, poz. 1516 i 1517)

- Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 30 października (P 28/06) uznał, że art. 150 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie art. 27 ust. 1 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 maja 2004 r., jest niezgodny z konstytucją; w tym zakresie przepis ten stracił dzisiaj moc (DzU nr 209, poz. 1519; o wyroku pisaliśmy szerzej 31 października w artykule "Procedura zablokowała zasiłek"

- tytułowa komisja zakończy działalność 30 czerwca 2008 r. (MP nr 83, poz. 880)

- nowy statut Ministerstwa Sportu i Turystyki (MP nr 83, poz. 879)