ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

- rozporządzenie ministra zdrowia określające: zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, w tym sposób obliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej; sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ministrowi zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji; wzory dokumentów (DzU nr 123, poz. 801)