[srodtytul]EMERYTURY I RENTY[/srodtytul]

- ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzbogaciła się o art. 50f dotyczący emerytury górniczej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=343672](DzU nr 40, poz. 224) [/link]

[srodtytul] ŻOŁNIERZE[/srodtytul]

- rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348437](DzU nr 63, poz. 393)[/link]

[srodtytul]WIEŚ/PŁATNOŚCI[/srodtytul]

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=349766](DzU nr 67, poz. 434)[/link]