- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów (DzU z 10 grudnia 2013 r., poz. 1488)

- rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 26 listopada 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej (DzU z 10 grudnia 2013 r., poz. 1489)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (DzU z 10 grudnia 2013 r., poz. 1490)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej z 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (DzU z 10 grudnia 2013 r., poz. 1491)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (DzU z 10 grudnia 2013 r., poz. 1492)

- rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego (DzU z 10 grudnia 2013 r., poz. 1493)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej (DzU z 10 grudnia 2013 r., poz. 1497)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 12 listopada 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych komisji lekarskich w Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej (DzU z 10 grudnia 2013 r., poz. 1500)