fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Dostępność plus: urząd dostępny w internecie

Fotolia
Przepisy, które wejdą w życie 23 maja zobowiązują podmioty publiczne do zapewnienia dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dla osób niepełnosprawnych. Za niewykonywanie tych obowiązków będzie grozić kara pieniężna.

Nowa ustawa określa m.in. wymagania dotyczące dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (m.in. urzędów administracji rządowej i samorządowej), a także wymagania odnoszące się do deklaracji dostępności tych stron i aplikacji. Zawarte w niej rozwiązania będą miały zastosowanie do podmiotów posiadających strony internetowe lub aplikacje mobilne bądź zarządzających elementami takich stron lub aplikacji.

Z uwagi na to, że informacje publikowane przez podmioty publiczne zamieszcza się w różnych miejscach w internecie, obowiązek zachowania dostępności cyfrowej będzie ograniczony do środowiska umożliwiającego takie zapewnienie. Informacje publikowane na stronie lub w aplikacji innej niż strona lub aplikacja podmiotu publicznego (urzędu), w sposób niespełniający wymagań dostępności cyfrowej, trzeba będzie jednak publikować także na stronie lub w aplikacji tego podmiotu.

Wykonanie obowiązków

Podmiot publiczny nie będzie musiał zapewniać dostępności cyfrowej strony lub aplikacji, jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów. Wyłączenie to nie będzie jednak dotyczyć podmiotów, których zadaniem publicznym jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub starszych. Zastrzeżono także, że podmiot publiczny będzie musiał zapewnić dostępność cyfrową swojej strony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz następujących elementów i funkcji strony lub aplikacji:

- danych teleadresowych podmiotu i linku do strony BIP,

- narzędzi służących do kontaktu z podmiotem i nawigacji,

- deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej,

- informacji dotyczących sytuacji kryzysowej oraz innych informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, publikowanych przez dany podmiot,

- dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Jeżeli dany podmiot nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony lub aplikacji, zapewni alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Taki alternatywny sposób dostępu będzie polegać np. na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej czy za pomocą tłumacza języka migowego.

Deklaracja dostępności

Podmioty publiczne będą sporządzać deklarację dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Taka deklaracja będzie musiała zawierać m.in.:

- datę publikacji strony lub aplikacji oraz datę ostatniej aktualizacji, po dokonaniu istotnej zmiany zawartości,

- dane teleadresowe siedziby podmiotu wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej,

- informację o dostępności architektonicznej siedziby tego podmiotu dla osób niepełnosprawnych,

- informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku oraz

- informację o możliwości powiadomienia danego podmiotu o braku dostępności cyfrowej.

Możliwe konsekwencje

Każdy będzie miał prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony, aplikacji bądź elementu strony lub aplikacji (w tym elementów wyłączonych spod stosowania ustawy) albo o udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Zasadą będzie, że zapewnienie dostępności będzie musiało nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z takim żądaniem.

Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie monitorować, raz w roku, zapewnienie dostępności cyfrowej stron i aplikacji podmiotów publicznych. Podmiot, który:

- w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie będzie zapewniać dostępności cyfrowej strony lub aplikacji,

- nie sporządzi i nie opublikuje deklaracji dostępności albo nie zawrze w niej wymaganych elementów bądź

- nie zapewni dostępności cyfrowej strony BIP oraz wymaganych elementów i funkcji strony lub aplikacji,

będzie podlegać karze pieniężnej (będzie to dotyczyć sytuacji, gdy niewypełnienie obowiązku zostanie wykazane w kolejnych monitorowaniach). W pierwszym z tych przypadków wysokość kary będzie wynosić do 10 000 zł, a w pozostałych do 5000 zł.

Obowiązywanie przepisów

Nowa ustawa wejdzie w życie 23 maja 2019 r., ale zawarte w niej wymagania dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej:

- stron internetowych nieopublikowanych przed 23 września 2018 r. – wejdą w życie 23 września 2019 r.,

- stron internetowych opublikowanych przed 23 września 2018 r. – wejdą w życie 23 września 2020 r.,

- aplikacji mobilnych – wejdą w życie 23 czerwca 2021 r.

Nowej ustawy nie będzie stosować się m.in. do:

- dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych bądź dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,

- treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom,

- multimediów (chodzi tu o dźwięk, wideo, prezentowane również w sposób interaktywny bądź połączenie tych form przekazu) opublikowanych przed 23 września 2020 r.

podstawa prawna:ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (DzU z 2019 r. poz. 848)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA