fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Zgoda na rozwiązanie z radnym stosunku pracy

Fotolia.com
Rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatowym wymaga uzyskania uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Zarówno wyrażenie zgody jak i odmowa jej wyrażenia powinny być dokonane przez radę powiatu w formie stosownej uchwały.

Stosunek pracy radnego podlega szczególnej ochronie. Jego rozwiązanie wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem (art. 22 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym). W sytuacji, gdy podstawą rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, wówczas rada powiatu odmówi zgody na jego rozwiązanie. Potwierdził to WSA w Gliwicach w wyroku z 21 grudnia 2016 r. (sygn. akt IV SA/Gl 353/16) w którym orzekł, że możliwość odmowy udzielenia zgody przez radę, uzależniona jest wyłącznie od istnienia związku pomiędzy planowanym zwolnieniem z pracy, a wykonywaniem przez pracownika mandatu radnego. Jeśli zaś rozwiązanie stosunku pracy z radnym, a tym samym zgoda na jego rozwiązanie, nie jest związane ze zdarzeniami związanymi z wykonywaniem przez radnego mandatu, to brak jest usprawiedliwionych podstaw do odmowy wyrażenia zgody na jego rozwiązanie.

Rozstrzygnięcie co do wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, dokonywane jest przez radę powiatu w drodze uchwały, co potwierdził NSA w Warszawie w wyroku z 28 maja 2015 r. (sygn. akt II OSK 890/15).

Również WSA we Wrocławiu w wyroku z 13 października 2016 r. (sygn. akt III SAB/Wr 12/16) uznał, że mimo braku wyraźnego unormowania co do formy, w jakiej rada powiatu powinna podjąć rozstrzygnięcie co do wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, przyjąć należy, że powinno być to dokonane w drodze uchwały. Ponadto WSA wskazał, że nie można zaakceptować takiej interpretacji art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, że niepodjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody na takie rozwiązanie i tym samym nie oznacza bezczynności rady powiatu w sprawie.

Zatem zarówno wyrażenie zgody lub odmowa zgody rady powiatu na rozwiązanie z radnym stosunku pracy powinna być dokonana w drodze uchwały, a dodatkowo wskazuje się na potrzebę uzasadniania takiej uchwały, gdyż motywy dla których podjęto stosowną uchwałę, powinny wynikać z treści jej uzasadnienia. W przeciwnym razie nie będzie wiadomo, z jakiego powodu rada powiatu udzieliła, względnie odmówiła udzielenia takiej zgody.

podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 814 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA