fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Dyscyplinarka i wygaśnięcie stosunku pracy urzędnika służby cywilnej

Czy konflikt może uniemożliwić powrót do pracy? Czy można uznać, wygaśnięcie za niebyłe?

Czy konflikt może uniemożliwić powrót do pracy

- Urzędnik sc został zwolniony z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków członka korpusu sc. Odwołał się od tego zwolnienia do sądu pracy i ten uznał, że zwolnienie było wadliwe, bo pracodawca nie dopełnił wszystkich wymagań formalnych. Mimo to nie przywrócił urzędnika do pracy, choć takie było jego żądanie. I przyznał mu tylko odszkodowanie. Powodem tej decyzji był ostry konflikt między tym urzędnikiem a jego przełożonym i grupą współpracowników. Czy taka sytuacja uzasadniała decyzję sądu?

Tak. Kwestia, kiedy przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe, co do zasady należy do oceny sądu pracy. Ocena ta nie może być oczywiście dowolna, a musi być poprzedzona szczegółowymi ustaleniami, co do niecelowości przywrócenia do pracy (wyrok SN z 29 listopada 2000 r., I PKN 122/00, OSNP Nr 13/2002, poz. 310). Przyjmuje się, że ocena tego roszczenia z punktu widzenia kryterium "możliwości" i "celowości" dalszego zatrudniania pracownika powinna uwzględniać takie okoliczności, jak: rodzaj przyczyny rozwiązania stosunku pracy („ciężkie" czy „zwykłe" naruszenie obowiązków pracowniczych, przyczyny niezwiązane z osobą pracownika itp.), podstawa orzeczenia o przywróceniu do pracy (bezzasadność zarzutów czy też naruszenie przez pracodawcę wymagań formalnych obowiązujących przy rozwiązywaniu umów o pracę), skutki mogące wyniknąć dla jednej lub drugiej strony z przywrócenia pracownika do pracy lub zasądzenia na jego rzecz odszkodowania (konieczność ponownego rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy, zwolnienia dobrze pracujących pracowników, możliwość odrodzenia się sytuacji konfliktowej w zakładzie pracy, pozbawienie pracownika okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia pewnych uprawnień itp.). Tak uznał SN w wyroku z 10 października 2000 r. (I PKN 66/00, OSNP Nr 10/2002, poz. 235).

Z orzecznictwa SN wynika, że jedną z przyczyn pozwalających na uznanie, że uwzględnienie żądania przywrócenia do pracy jest niecelowe, uważa się istnienie poważnego konfliktu między pracodawcą a pracownikiem. Oczywiście, o czym przypomniał SN w wyroku z 4 stycznia 2008 r. (I PK 179/07, MoPr 2008 nr 5, str. 250) samo istnienie konfliktu między pracodawcą a pracownikiem nie przesądza jeszcze o niecelowości przywrócenia pracownika do pracy, zwłaszcza w sytuacji, gdy jest to konflikt typowy związany np. z procesem sądowym. Jednakże w przypadku konfliktu poważnego i długotrwałego, a ponadto oddziaływującego negatywnie na pozostałych pracowników oraz wizerunek zakładu pracy, celowość orzekania przywrócenia do pracy jest wątpliwa.

W innym z wyroku dotyczącym tej kwestii SN podkreślił, że konflikt między pracownikiem żądającym przywrócenia do pracy a jego przełożonym (współpracownikiem) uzasadnia uznanie przywrócenia do pracy za niecelowe, jeżeli jest poważny, długotrwały, głęboki, a przede wszystkim zawiniony przez pracownika lub powstały na tle dotyczących go okoliczności (wyrok SN z 28 lipca 1999 r. I PKN 110/99 (OSNP Nr 21/2000, poz. 780). Podobnie SN orzekł w innym wyroku z tej samej daty (I PKN 168/99, OSNP Nr 21/2000, poz. 784) stwierdzając w nim też, że ocena celowości przywrócenia pracownika do pracy powinna uwzględniać obiektywny interes pracodawcy, a nie indywidualne rozumienie tego interesu przez poszczególnych pracowników.

podstawa prawna: Art. 45 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1666)

Czy można uznać, wygaśnięcie za niebyłe

- Urzędnik sc musiał odejść z urzędu ze względu na wygaśnięcie jego stosunku pracy. Doszło do niego w wyniku odmowy wykonania przez tego urzędnika decyzji o jego przeniesieniu do pracy w innej miejscowości. Pracodawca dokonał tego przeniesienia, mimo, że na przeszkodzie temu stały naprawdę ważne względy rodzinne tego urzędnika. Czy w związku z tym, może on domagać się uznania, że do wygaśnięcia stosunku pracy jednak nie doszło?

Nie. Zgodnie z art. 67 Kodeksu pracy w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje powództwo do sądu pracy o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie. Wspomniane roszczenia stanowią zamknięty katalog roszczeń przysługujących pracownikowi z tytułu naruszenia przez pracodawcę przepisów o wygaśnięciu umowy o pracę. Jak uznał SN w uzasadnieniu wyroku 13 lutego 1997 r. (I PKN 6/97,OSNAPiUS 1997 nr 19, poz. 376) nawet, gdy pracodawca niesłusznie (niezgodnie z prawem) stwierdzi wygaśnięcie stosunku pracy, skutek ten następuje i pracownik może dochodzić tylko wskazanych roszczeń. Powództwo o ustalenie trwania stosunku pracy jest w takim przypadku bezzasadne choćby z tej przyczyny, że nie jest możliwe uznanie nieważności (nieistnienia) wygaśnięcia stosunku pracy.

Potwierdził to SN w wyroku z 20 marca 2008 r. (II PK 211/07, OSNAPiUS 2009 nr 15-16, poz. 193, str. 631) stwierdzając, że żądanie ustalenia istnienia stosunku pracy na podstawie art. 189 kpc nie jest alternatywnym roszczeniem przysługującym z mocy art. 67 kp w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów o wygaśnięciu umowy o pracę (art. 4771 kpc).

podstawa prawna: Art.9, art.62, art.70 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1345 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA