fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rolnicy

VAT: rolnik skorzysta z ulgi na inwestycje

Adobe Stock
Osoba, która wybudowała, zmodernizowała lub kupiła obiekty związane z produkcją rolną, odliczy od podatku rolnego 25 proc. poniesionych wydatków. O tym czy uwzględni kwotę brutto czy netto, decyduje to czy jest czynnym podatnikiem VAT.

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, podatnikom tego podatku przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – 25 proc. udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych (art. 13 ust. 2 ustawy o podatku rolnym).

Kwota uwzględniana w decyzji

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat (art. 13 ust. 3 ustawy o podatku rolnym).

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego (art. 13 ust. 3a ustawy o podatku rolnym).

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia tych obiektów na inne cele niż określone w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym).

Zdarza się, że rolnicy korzystający z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym mają problem z ustaleniem czy powinna być ona liczona od kwoty netto (tj. bez VAT) wydatków udokumentowanych rachunkami, czy od kwoty brutto (tj. z VAT).

Na podstawie regulacji unijnych

W poprzednich latach Ministerstwo Finansów stało na stanowisku, że przepisy ustawy o podatku rolnym nie różnicują zasad korzystania z ulgi inwestycyjnej w zależności od tego, czy ubiegający się o nią jest podatnikiem VAT. Z tego względu przyjmowało, że wydatkiem, w rozumieniu przepisów o uldze inwestycyjnej w podatku rolnym, jest także podatek od towarów i usług wliczony w cenę towaru lub usługi (zob. wyjaśnienia Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych Ministerstwa Finansów z 21 listopada 2008 r., PL/LS/832/49/KPV/08/388).

Na lata 2014-2020 została uchwalona nowa perspektywa finansowa pomocy w rolnictwie. Z kolei 1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1 lipca 2014, str. 1). Zgodnie z tymi dokumentami, pomoc w formie ulgi inwestycyjnej jest udzielana na zasadach określonych w art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014, czyli jako pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych.

Stosownie do art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014, podatek od wartości dodanej (VAT) nie stanowi wydatku kwalifikowalnego do pomocy, z wyjątkiem przypadków, gdy nie podlega on odzyskaniu na podstawie krajowych przepisów o VAT.

Z tego względu organy podatkowe (a w przypadku podatku rolnego są nimi odpowiednio: wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast) przyjmują, że gdy podatnik podatku rolnego nie jest podatnikiem VAT, to na zestawieniu poniesionych wydatków inwestycyjnych uwzględnia wynikającą z rachunków (faktur) kwotę z VAT (brutto). Natomiast gdy jest podatnikiem VAT, to kwotę bez VAT (netto) (por. https://bip.wronki.pl/print_content.php?sid=%7C%7Ccms_id=101%7C%7Cctr=c%7C%7Ctr=)

W zależności od statusu

Podsumowując, należy przyjąć, że gdy podatnik podatku rolnego nie jest podatnikiem VAT czynnym (w szczególności jest rolnikiem ryczałtowym), to na zestawieniu poniesionych wydatków inwestycyjnych (odliczanych w ramach ulgi inwestycyjnej) uwzględnia wynikającą z faktur kwotę z VAT (tj. kwotę brutto). Natomiast gdy jest podatnikiem VAT czynnym, to uwzględnia kwotę bez VAT (tj. kwotę netto).

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1256)

rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA