fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Rzecznik do senatorów: wciąż jest problem z emeryturami osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

www.sxc.hu
Kobiety z rocznika 1953 zostały narażone na skutki prawne, których nie mogły przewidzieć w momencie podejmowania decyzji o skorzystaniu z prawa do wcześniejszej emerytury.

Rzecznik Praw Obywatelskich napisał w tej sprawie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP.  To kolejne wystąpienie w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej przyznawanej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które pobierały dotychczas tzw. wcześniejszą emeryturę. Do Biura RPO  wciąż bowiem wpływają  skargi dotyczące zmienionych  1 stycznia 2013 r. zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej przyznawanej takim osobom, które pobierały dotychczas tzw. wcześniejszą emeryturę. Autorkami większości skarg są kobiety rocznika 1953.

Kwestionowane przez skarżących przepisy nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewidują pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury powszechnej o kwoty wcześniej pobranych emerytur, przyznanych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Zgodnie bowiem z dodanym z art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 ustawy emerytalnej lub art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela podstawę obliczenia emerytury pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- W odniesieniu do kobiet z rocznika 1953 mamy do czynienia z brakiem należytej realizacji uprawnień nabytych na podstawie poprzednich przepisów. Kobiety te zostały bowiem narażone na prawne skutki, których nie mogły przewidzieć w momencie podejmowania decyzji o skorzystaniu z prawa do wcześniejszej emerytury. Rozważania te można odnieść również do innych grup ubezpieczonych znajdujących się w analogicznej sytuacji, ale również do tych, którzy prawo do emerytury powszechnej nabyli przed wejściem w życie kwestionowanej nowelizacji - uważa RPO.

Dodał, że orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest korzystne dla tej ostatniej ubezpieczonych. W uchwale z dnia 19 października 2017 r., III UZP 2017, Sąd Najwyższy uznał, że ochronie konstytucyjnej podlega nabyte niezrealizowane prawo do emerytury ( obejmujące warunki nabycia tego prawa: wiek, staż itp.) od momentu jego nabycia z mocy prawa, natomiast prawo do emerytury w określonej wysokości powstaje dopiero w momencie ustalenia tej wysokości w związku ze złożeniem przez osobę uprawnioną stosownego wniosku (prawo nabyte realizowane). Dopiero więc rozpoczęcie wypłaty świadczeń wywołuje konieczność ochrony ich ekonomicznej wartości

- Oznacza to, że wniosek emerytalny stanowi warunek sine qua non dopełnienia, urzeczywistnienia i konkretyzacji przysługującej z mocy prawa emerytury. Rozpoznanie wniosku o ustalenie prawa do emerytury wymaga potwierdzenia tego prawa oraz jego wysokości według stanu prawnego obowiązującego, tj. aktualnego w dacie złożenia wniosku, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Inaczej rzecz ujmując, prawem nabytym jest prawo do emerytury po spełnieniu warunków ustawowych (art. 100 ustawy emerytalnej), a nie prawo do emerytur y w określonej wysokości, która może być wyliczona dopiero wówczas, gdy ubezpieczony złoży wniosek o wypłatę tego świadczenia - wskazuje Rzecznik.

Rzecznik przystąpił do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Szczecinie: „Czy przepis art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim ma zastosowanie do kobiet urodzonych w roku 1953, które przed dniem 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do tzw. emerytury wcześniejszej na podstawie przepisów art. 46 i 50 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji RP?". TK jeszcze nie wyznaczył terminu posiedzenia w tej sprawie.

- Omawiana kwestia budzi nadal kontrowersje, a problem pozostaje nierozwiązany, co odzwierciedlają w szczególności rozbieżne stanowiska uczestników postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego P 20/16. Zatem optymalnym rozwiązaniem byłoby podjęcie stosownej inicjatywy ustawodawczej na forum Komisji Praworządności, Praw Człowiek i Petycji Senatu RP - napisał Rzecznik do Roberta Mamątowa, przewodniczącego Komisji, prosząc o rozważenie podjęcia takiej inicjatywy.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA