fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Warunki zabudowy: wykładnia na korzyść stron

Fotolia.com
Prowadzimy postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Strona wskazuje, że po zmianie postępowania administracyjnego każda wątpliwość w stanie prawnym i faktycznym sprawy musi być wyjaśniana na jej korzyść. Czy tak jest rzeczywiście?

Nie. Ani art. 7a, ani art. 81a nowego brzmienia kodeksu postępowania administracyjnego (od 1 czerwca 2017 r.) nie dotyczą bezpośrednio spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 7a kodeksu, w sytuacji, gdy przedmiotem postępowania administracyjnego jest:

- nałożenie na stronę obowiązku

- ograniczenie stronie uprawnienia

- odebranie stronie uprawnienia

– a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, to wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba, że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron, albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Art. 81a wprowadza taką samą zasadę interpretacji na korzyść strony niedających się usunąć wątpliwości w zakresie stanu faktycznego sprawy.

Powyższe nie znajduje zastosowania do decyzji o warunkach zabudowy. Albowiem przedmiotem decyzji o warunkach zabudowy nie jest ani nałożenie obowiązku, ani ograniczenie/odebranie stronie uprawnienia. Wydanie przedmiotowej decyzji wiąże się raczej z konkretyzacją możliwości zabudowy, które poszczególnym właścicielom przysługują (przy zastrzeżeniu, że oczywiście wnioskować o wydanie tej decyzji może każdy zainteresowany, nie tylko właściciel nieruchomości).

W sytuacji więc, gdy inwestorzy oczekują, że na podstawie powołanych przepisów organ administracji publicznej będzie zmuszony do dokonania „życzliwej" dla nich interpretacji – będzie to oczekiwanie nieznajdujące podstaw prawnych. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że w orzecznictwie dotyczącym art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kilkakrotnie wskazano, że wątpliwości w tego typu sprawach powinny być rozwiązywane na korzyść właściciela. Nie jest to jednak sformułowane już tak kategorycznie, tym bardziej, ze jedną z kluczowych zasad w planowaniu przestrzennym jest zachowanie/ ochrona ładu przestrzennego. Osobna kwestia, to doprecyzowanie tego, kiedy rzeczywiście obiektywne wątpliwości w sprawie występują. Trzeba zastrzec, że niektóre strony mogą na siłę takie wątpliwości prowokować i organ administracji publicznej powinien tu zachować pewną asertywność.

Można też dodać, że art. 7a oraz art. 81a kodeksu postępowania administracyjnego mogą znaleźć zastosowanie w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta w zakresie wymierzania właścicielom nieruchomości rent planistycznych (po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

—dr Maciej J. Nowak, radca prawny

podstawa prawna: art. 7a, art. 81a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA