Nauczyciele

Nowe zasady urlopu zdrowotnego nauczyciela

AdobeStock
Aby skorzystać z urlopu zdrowotnego, nauczyciel musi się legitymować 7-letnim nieprzerwanym okresem pracy w szkole na co najmniej pół etatu. W zależności od sytuacji, zwraca się w tej sprawie albo do dyrektora placówki, albo do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od 1 stycznia 2018 r. na skutek wejścia w życie ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DzU z 2017 r., poz. 2203) zmianie uległy zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli. W art. 76 ww. ustawy dokonano wielu zmian przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2017 r., poz. 1189), w tym dotyczących m.in. urlopu zdrowotnego.

Uwzględniany staż

Ustawodawca wskazał, że okres siedmioletniej pracy poprzedzającej udzielenie pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia musi być nieprzerwanym okresem zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Poprzednio nie było to sprecyzowane.

Okres siedmioletniej pracy w szkole uważa się za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

Tak jak poprzednio, urlopu zdrowotnego można udzielić jednorazowo na okres nie dłuższy niż rok.

Urlop dla poratowania zdrowia w nowej formule może być udzielony w dwóch przypadkach.

Zalecone leczenie...

Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, w której urlop jest udzielany w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy. Dotyczy zatem tylko schorzeń związanych z pracą na stanowisku nauczyciela. Najczęściej stwierdzane choroby zawodowe u nauczycieli dotyczą narządu głosu i są spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym.

Odwrotnie niż dotychczas nauczyciel najpierw musi się zwrócić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o udzielenie takiego urlopu, a następnie dyrektor kieruje go na badanie lekarskie do uprawnionego lekarza. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia orzeka lekarz medycy pracy posiadający uprawnienia do przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Wskazuje czas potrzebny na przeprowadzenie „zaleconego leczenia", czyli okres urlopu zdrowotnego. Tak jak poprzednio, od orzeczenia lekarskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Dyrektor udziela urlopu zdrowotnego w celu odbycia zaleconego leczenia zgodnie z orzeczeniem uprawnionego lekarza. Koszty związane z przeprowadzeniem badań oraz wydaniem orzeczenia pokrywa szkoła.

... lub skierowanie

W drugim przypadku urlop może zostać udzielony na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Udzielenie urlopu następuje na podstawie potwierdzonego skierowania i na okres ustalony w tym skierowaniu. Potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację wydaje właściwy miejscowo oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Okres przejściowy

Zgodnie z art. 141 i 142 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nauczycielom, którzy uzyskali orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia przed 1 stycznia 2018 r., udziela się tego urlopu na dotychczasowych zasadach. Natomiast nauczyciele, którzy przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia 1 stycznia 2018 r., zachowują prawo do tego urlopu do końca okresu, na jaki go udzielono, chyba że wcześniej zostaną odwołani z urlopu na podstawie art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela.

Autorka jest starszym specjalistą Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL