Metale szlachetne

Co powoduje, że cena złota rośnie

Ilość dostępnego na rynku złota ma duży wpływ na jego cenę.
Goldenmark
Unikalną cechą złota jest to, że w odróżnieniu od instrumentów finansowych, walut czy nieruchomości zawsze utrzymuje wartość.

Materiał przygotowany we współpracy z Grupą Goldenmark SA

Wpływ na ceny złota ma bieżący popyt i podaż, a te zależą od wielu czynników. Poznajmy najważniejsze.

Waluty, inflacja, stopy procentowe

Złoto nie jest oficjalną walutą, ani żadna z walut nie jest z nim urzędowo powiązana. Jednak relacje między walutami a złotem są ważne dla inwestorów. Szczególną wartość ma ujemna korelacja notowań złota i kursu dolara amerykańskiego. Cena złota bardziej rośnie przy osłabieniu dolara niż spada, gdy waluta amerykańska się umacnia.

Ilość dostępnego złota może się zwiększać tylko w wyniku produkcji kopalń. Inaczej jest z walutami, które mogą być drukowane w dowolnej ilości. Ta cecha złota pomaga chronić aktywa inwestorów przed skutkami spadku siły nabywczej „zielonej waluty". Cena złota jest też ujemnie skorelowana z innymi wiodącymi walutami.

Istotny wpływ na postrzeganie złota przez inwestorów i konsumentów ma inflacja oraz oczekiwania inflacyjne na rynku lokalnym. Ma to przełożenie na siłę nabywczą pieniądza, podejmowanie decyzji o bieżących zakupach lub ich odkładanie na przyszłość. Oczekiwania inflacyjne skutkują często ucieczką kapitału do złotych aktywów.

Kluczowym elementem wyceny aktywów finansowych są Stopy procentowe, ponieważ odzwierciedlają koszt pozyskania pieniądza. Wywierają wpływ na wydatki konsumentów, a z drugiej strony – na decyzje kopalń złota w zakresie poziomu produkcji. Przedłużające się okresy niskich stóp mogą doprowadzić do przegrzania gospodarki i spowodować recesję.

Stopy procentowe w USA i inflacja wpływają na atrakcyjność dolara amerykańskiego i jego kurs wobec innych walut. Analizując wpływ stóp procentowych na globalny rynek złota należy uwzględniać ich poziom nie tylko w USA, lecz na całym świecie.

Dochody ludności, rezerwy banków

Zakupy biżuterii, sztabek, monet, inwestycje w fundusze ETF oraz potrzeby przemysłu decydują o wielkości popytu. Wzrost dochodów będących w dyspozycji konsumentów wspomaga wydatki na zakup złota. Gdy gospodarki krajów rozwijających się rosną, zwiększa się poziom zamożności społeczeństw, a to ma pozytywny wpływ na popyt. Ludzie racjonalnie dywersyfikując oszczędności, część pieniędzy przeznaczają na inwestycje w złoto. Przykładem są Chiny, gdzie szybko bogacące się społeczeństwo od kilku lat kupuje duże ilości złota w postaci sztabek, monet i wyrobów jubilerskich.

Znaczące ilości złota do ostatniego kryzysu finansowego sprzedawały banki centralne. Jednak po wybuchu kryzysu sytuacja się zmieniła. Od 2010 r. popyt ze strony tych instytucji przewyższa podaż. Złoto kupują przede wszystkim kraje rozwijające się. Ma to wpływ na relację ogólnego popytu i podaży.

Rynki finansowe i ryzyko polityczne

Gdy rynki finansowe przeżywają wstrząsy, inwestorzy poszukują płynnych aktywów wysokiej jakości, do których zalicza się złoto. Wstrząsy nie występują regularnie i są trudne do przewidzenia, ale mogą mieć destrukcyjny wpływ na aktywa inwestorów. Złoto pozwala na łagodzenie tych strat. Zawirowania na rynkach finansowych zmieniają odporność inwestorów na ryzyko i sposób zarządzania portfelem, w tym zasady dywersyfikacji.

Wzrost napięcia politycznego powoduje zwiększenie obaw o możliwość wybuchu konfliktu społecznego czy nawet wojny. Wtedy przestają działać reguły ekonomii, a aktywa finansowe stają się bezużyteczne. Do zera nie spada tylko cena złota, które można ukryć, przemieścić i sprzedać, zdobywając w ten sposób środki na przetrwanie.

Istotny wpływ na cenę złota ma jego ilość dostępna na rynku. Podaż tego kruszcu pochodzi z produkcji kopalń lub z odzysku ze złotych wyrobów. W przeszłości podaż była zwiększana przez wyprzedaż złota przez banki centralne i międzynarodowe instytucje finansowe. Spadek podaży złota może spowodować jego niedobór na rynku. W efekcie tego kupujący będą skłonni zapłacić wyższą cenę.

Wszystkie te czynniki oddziałują z różną siłą na rynek złota i w konsekwencji na jego notowania. Zmiany na rynku złota oznaczają, że znaczenie każdego z tych czynników i interakcje między nimi powinny być na bieżąco analizowane. Poznanie i właściwa interpretacja tych czynników pozwoli z większym prawdopodobieństwem przewidywać ceny złota zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

Jan Mazurek, ekspert Grupy Goldenmark

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL