fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gino Rossi chce poprawić marże

Fotorzepa, Seweryn Sołtys SS Seweryn Sołtys
Obuw­ni­czo-odzie­żo­wagru­pa wal­czy ze spad­kiem marż, głów­nym po­wo­dem gor­szych, niż za­kła­da­no,te­go­rocz­nych wy­ni­ków.

W tym ro­ku wła­ści­ciel obuw­ni­czej mar­ki Gi­no Ros­si i odzie­żo­wej Sim­ple Cre­ati­ve Pro­ducts mu­siał ob­ni­żyć pro­gno­zę zy­sku EBIT­DA do 20–22 mln zł z ocze­ki­wa­nych wcze­śniej 27 mln zł. Po­wód? Więk­sze wy­prze­da­że i prze­ce­ny.

– Ce­lem Gi­no Ros­si jest po­pra­wa marży wyj­ścio­wej (in­ta­ke) o 6 pkt na ko­lek­cję je­sień–zi­ma 2016. Już ko­lek­cja wio­sen­na bę­dzie z lep­szą marżą in­ta­ke o 4–5 pkt. Dzię­ki te­mu, na­wet gdy­by by­ła tak sa­mo du­ża pre­sja na pro­mo­cje jak w tym ro­ku, marża brut­to w 2016 r. po­win­na wzro­snąć – mó­wi To­masz Ma­lic­ki, pre­zes Gi­no Ros­si.

Skąd ma przyjść po­pra­wa? Zda­niem prezesa Ma­lic­kie­go wyższa marża in­ta­ke bę­dzie efek­tem zmian w sys­te­mie pro­duk­cji, m.in. za­sto­so­wa­nia in­nych ma­te­ria­łów uży­wa­nych do pod­sze­wek czy po­de­szew przy za­cho­wa­niu ja­ko­ści. – Po­za tym ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA