fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Budowa i aport sieci wodno-kanalizacyjnej podlega VAT

123RF
Aport jest czynnością cywilnoprawną, a na gruncie ustawy o VAT wypełnia definicję dostawy towarów, a zatem podlega opodatkowaniu VAT – przypomniał organ skarbowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 16 maja 2018 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.113. 2018.2.PS, rozstrzygnął kwestię opodatkowania VAT wybudowania przez gminę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wniesienia tej sieci aportem do spółki. Gmina będąca wnioskodawcą w omawianej sprawie, wzięła udział wraz z trzema innymi jednostkami samorządu terytorialnego (JST) w projekcie polegającym na uzbrojeniu terenów w sieć wodno-kanalizacyjną. Jak podała gmina, potrzeba realizacji projektu wynikła z małej ilości terenów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Celem projektu było zatem zwiększenie aktywności gospodarczej, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zaoferowanie inwestorom działek przystosowanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura wod-kan będzie własnością gminy, a jak podkreśliła gmina, mimo że w projekcie biorą udział jeszcze trzy JST, to każdy z uczestników jest odpowiedzialny za realizację projektów we własnym zakresie i jest osobnym nabywcą towarów i usług.

W związku z realizacją opisanego przedsięwzięcia gmina ponosiła wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłączy energetycznych, nadzór inwestorki oraz usługi budowlane. Zamiarem gminy było wniesienie wytworzonej infrastruktury do spółki, w której oprócz gminy udziały posiada inna JST biorąca udział w projekcie. Po zrealizowaniu projektu, uzbrojone w infrastrukturę działki mają być oferowane przedsiębiorcom do odpłatnego udostępnienia w ramach najmu lub dzierżawy albo do sprzedaży. Wszystkie ww. czynności gmina wykonywałaby w charakterze podatnika VAT. Dodatkowo, gmina podała, że poniesie również wydatek na nabycie i ustawienie tablicy pamiątkowej (informacyjno-promocyjnej), która pozostanie własnością gminy i nie będzie wnoszona do spółki.

Do przedstawionego stanu faktycznego gmina zadała szereg pytań. Po pierwsze gmina zapytała czy wytworzenie sieci w ramach projektu następuje w ramach statusu podatnika VAT, po drugie czy wniesienie infrastruktury aportem będzie podlegało opodatkowaniu VAT, a jeśli tak, to czy gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT i wreszcie – czy gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT od wydatków na tablicę pamiątkową.

Zdaniem gminy, wytworzenie infrastruktury następuje w ramach działalności gospodarczej gminy, tj. w ramach statusu podatnika VAT, a wniesienie ww. infrastruktury aportem do spółki będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Co do prawa do odliczenia VAT, gmina uznała, że w zakresie infrastruktury, która będzie wniesiona aportem prawo takie będzie jej przysługiwało w pełni, natomiast w odniesieniu do wydatków na tablicę pamiątkową nie będzie miała takiego prawa.

Dyrektor KIS podzielił argumentację gminy i uznał jej stanowisko za prawidłowe. Organ w interpretacji zwrócił uwagę, że JST są uznawane za podatników VAT w zakresie w jakim działają w ramach czynności cywilnoprawnych. W przedmiotowej sprawie, gmina wytwarzała infrastrukturę z zamiarem wniesienia jej aportem do spółki. Jak ocenił dyrektor KIS, aport jest czynnością cywilnoprawną, a na gruncie ustawy o VAT wypełnia definicję dostawy towarów, a zatem podlega opodatkowaniu VAT. Biorąc powyższe pod uwagę, organ stwierdził, że opisana przez gminę realizacja projektu będzie następowała w związku z prowadzoną przez gminę działalnością gospodarczą, a zatem gmina będzie działała w charakterze podatnika VAT. Tym samym aport wytworzonej sieci do spółki będzie podlegał opodatkowaniu VAT.

Następnie dyrektor KIS odniósł się do prawa do odliczenia VAT, stwierdzając, że ponoszone przez gminę wydatki na budowę sieci będą związane z czynnością opodatkowaną w postaci aportu, a gmina będzie działała w charakterze podatnika VAT, wobec czego spełnia wszystkie warunki do skorzystania z pełnego prawa do odliczenia VAT. Natomiast wydatki na tablicę pamiątkową będą związane z czynnościami pozostającymi poza zakresem VAT, zatem jak wskazała sama gmina, nie będzie ona miała prawa do odliczenia VAT w tym zakresie.

Zdaniem autorki

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Moim zdaniem stanowisko zaprezentowane przez gminę w omawianej interpretacji jest słuszne. Istotnym elementem stanu faktycznego jest przeznaczenie wybudowanej infrastruktury wod.-kan. do wniesienia jej aportem do spółki, czyli do czynności opodatkowanej VAT jako dostawy towarów. Stąd wynika pełne prawo gminy do odliczenia podatku VAT od przedmiotowej inwestycji. Gdyby założeniem pierwotnym było wykorzystywanie sieci dla potrzeb gminy i użytkowników zewnętrznych, rozliczenie VAT byłoby bardziej skomplikowane, gdyż należałoby określić wysokość prewspółczynnika dla potrzeb odliczenia VAT, zaś pełne odliczenie dotyczyłoby jedynie części podatku przypisanej proporcjonalnie do okresu od momentu wniesienia aportu do upływu 10-letniego okresu korekty. Dlatego też niezwykle ważne jest odpowiednie zaplanowanie inwestycji jeszcze przed jej realizacją, aby uniknąć problemów z rozliczeniem podatku VAT.

—Janina Fornalik

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA