fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Studenci zaliczą zajęcia pracując na rzecz walki z koronawirusem

Studia w czasie pandemii
Studia w czasie pandemii
AdobeStock
30 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie o zmianie rozporządzenia w sprawie studiów - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnie mają teraz możliwość wprowadzenia zmian w programach studiów - w taki sposób, by chętni studenci mogli uzyskać zaliczenie określonych zajęć, w tym praktyk zawodowych, pracując w podmiotach zaangażowanych w zwalczanie zakażenia koronawirusem.

Wprowadzona szczególna regulacja ma na celu zwiększenie wsparcia przez studentów różnych kierunków studiów dla podmiotów leczniczych i służb sanitarno-epidemiologicznych w walce z epidemią COVID-19, jak też zachęcenie do podejmowania takich działań.

Zgodnie z wprowadzoną regulacją (§ 38a):

1. senat uczelni, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, może dokonać zmian w programie studiów w zakresie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w celu umożliwienia studentom odbycia tych zajęć w części albo w całości w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

2. studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 będą wykonywali czynności w ramach ww. zadań, niezależnie od kierunku studiów, mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, na podstawie tych działań;

3. uczelnia może dokonać takiego zaliczenia, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student je wykonywał.

Jak wskazuje resort, rozwiązania te nie mają zastosowania do kierunków studiów prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii, architekta i nauczyciela, dla których obowiązują szczególne regulacje wynikające z rozporządzeń określających te standardy.

Zakłada się, że uczelnie, które dokonają zmian w programie studiów w powyższym zakresie, będą mogły kierować studentów deklarujących chęć uczestniczenia w realizacji zadań związanych ze zwalczaniem epidemii do ww. podmiotów zainteresowanych takim wsparciem, za pośrednictwem koordynatorów regionalnych do spraw związanych z sytuacją epidemiczną w uczelniach, którzy zostali wskazani przez środowisko akademickie we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do zadań koordynatorów należy m.in. współpraca z władzami województw i służbami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie zwalczania skutków epidemii.

27 października 2020 r. weszło w życie natomiast rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Nowelizacja ma na celu uelastycznienie w roku akademickim 2020/2021 wymagań dotyczących uzyskiwania efektów uczenia się na studiach przygotowujących do wykonywania ww. zawodów medycznych – wobec szczególnych okoliczności związanych z epidemią COVID-19.

Wprowadzone rozwiązania uwzględniają zarówno konieczność wsparcia przez studentów kierunków medycznych podmiotów leczniczych i służb sanitarno-epidemiologicznych w ich zadaniach (w tym na zasadzie wolontariatu), jak też zgłaszaną przez uczelnie potrzebę ułatwienia realizacji programu studiów na danym roku studiów w pełnym wymiarze godzin poprzez zwiększenie do określonego limitu możliwości realizacji zajęć kształtujących umiejętności praktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z nimi studenci studiów przygotowujących do wykonywania ww. zawodów medycznych:

1. wykonujący w trakcie tego roku akademickiego czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (tych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności). Uczelnia dokonuje zaliczenia na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot, w którym student wykonywał ww. czynności, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze tych czynności.

2. w roku akademickim 2020/2021 mogą uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się student.

Źródło: MNiSW
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA