fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Za dużo prac domowych w szkołach - RPD interweniuje

AdobeStock
Rzecznik Praw Dziecka informuje o ponownej interwencji do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadmiaru zadawanych dzieciom prac domowych i wskazuje, że odpowiedzi, które otrzymał na poprzednie wystąpienie nie wyczerpują tematu.

RPD uznał, że nie wszystkie zagadnienia zostały wyjaśnione przez Panią Minister co skutkowało tym, że w odpowiedzi nie ustosunkowała się do zagadnienia nadmiernej ingerencji szkoły w sferę życia prywatnego uczniów i ich rodzin oraz naruszania przepisu art. 31 Konwencji o prawach dziecka.

Jak wskazuje rzecznik - zgodnie z przywołanym artykułem Polska uznaje prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym, a także zobowiązuje się do przestrzegania i popierania prawa dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz do sprzyjania i tworzenia właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.

RPD podkreślił, że ilość zadawanych prac domowych niejednokrotnie powoduje, że dzieci i młodzież mają ograniczoną możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym, w tym kultywowania tradycji wspólnego spędzania czasu z rodzicami i rodzeństwem, a także wywiązywania się z obowiązków domowych, które również odgrywają istotną funkcję wychowawczą.

Zgodził się natomiast ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej, że niezbędne jest zapewnienie małym dzieciom możliwości zabawy i odpoczynku po zajęciach w szkole, a także, że w przypadku wyższych etapów edukacyjnych wskazane jest rozwijanie samodzielnej pracy ucznia.Rzecznik zwrócił jednak uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian w praktyce szkolnej. Według niego należy położyć większy nacisk na zadania w formie projektów, których celem będzie utrwalanie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w sposób praktyczny. Podkreślił także, że niezbędna jest indywidualizacja pracy z uczniem poprzez uwzględnianie jego możliwości, predyspozycji i zainteresowań.

Rzecznik wskazał, że nie można przerzucać na rodziców odpowiedzialności za jakość edukacji i zaproponował powołanie zespołu, z udziałem ekspertów z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej, którego celem będzie opracowanie minimalnych standardów w zakresie zadawania uczniom prac domowych, w tym dopuszczalnego obciążania uczniów takim obowiązkiem oraz objęcia nadzorem pedagogicznym realizacji tego zadania przez szkoły.

RPD zadeklarował gotowość współpracy przy realizacji wskazanego przedsięwzięcia.

Źródło: RPD
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA