fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Podstawa programowa dla szkół podstawowych i przedszkoli 2017

Fotolia
Czego i jak mają się uczyć dzieci w przedszkolu i 8-letniej podstawówce? Gotowe są już wszystkie dokumenty potrzebne nauczycielom, aby uczyć w nowym systemie szkolnym. Mogą się z nimi zapoznać także rodzice.

Już od 1 września 2017 r.   do planów nauczania w ośmioletniej szkoły podstawowej będą włączane stopniowo nowe przedmioty: geografia i biologia – od klasy V, chemia, fizyka oraz drugi język obcy nowożytny – od klasy VII. Zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.

O tym, ile godzin zajęć w tygodniu z poszczególnych przedmiotów będą miały dzieci decydują ramowe plany nauczania. Na ich podstawie dyrektor szkoły  opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Zobacz Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

1 września wchodzi też w życie rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, określające m.in. liczebność klas i sytuacje w których dyrektor szkoły musi zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie wspierał nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Z kolei minimalny zakres celów kształcenia i treści nauczania zawiera podstawa programowa. To z niej wiadomo, czego mają być nauczane dzieci.


Dokumenty zawierające podstawę programową wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wraz z komentarzem oraz treść podstawy programowej poszczególnych 19 przedmiotów w szkole podstawowej,  a także podstawę programową kształcenia specjalnego przygotowało MEN we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Podstawa programowa z komentarzem (pliki pdf):

- Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (2 MB)

- Kształcenie specjalne - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (3 MB)

- dla 19 przedmiotów w szkole podstawowej:

Biologia (2 MB)

Chemia (2 MB)

Edukacja dla bezpieczeństwa (3 MB)

Etyka (738 KB)

Fizyka (4 MB)

Geografia (3 MB)

Historia (3 MB)

Informatyka (4 MB)

Język polski (1 MB) - w środku lista lektur szkolnych

Język obcy nowożytny (4 MB)

Język mniejszości narodowej lub etnicznej (2 MB)

Matematyka (5 MB)

Muzyka (2 MB)

Plastyka (3 MB)

Przyroda (2 MB)

Technika (3 MB)

Wiedza o społeczeństwie (2 MB)

Wychowanie do życia w rodzinie (2 MB)

Wychowanie fizyczne (3 MB)

Zobacz całe rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA