fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dobra Firma

Wypadki w pracy. Polisa OC zabezpieczy pracodawcę

Fotolia
Przedsiębiorca odpowiada za skutki zdarzeń losowych powstałych w związku z wykonywaną pracą. Przed finansową odpowiedzialnością uchroni go odpowiednia polisa.

Pracownik stracił rękę przy obsłudze maszyny. Ekspedientka poślizgnęła się na mokrej podłodze w sklepie i złamała nogę. W każdej branży może dojść do wypadku przy pracy, a katalog potencjalnych nieszczęśliwych zdarzeń jest szeroki: od drobnych uszkodzeń ciała po poważne urazy, które mogą prowadzić do inwalidztwa. Dla pracodawcy koszty z tego tytułu mogą być duże.

W razie wypadku przy pracy pracownik ma prawo do świadczenia wypadkowego przyznawanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tam powinien zgłosić się w pierwszej kolejności. Ale zdarza się, że świadczenie ZUS nie zrekompensuje wszystkich poniesionych strat, a wtedy pracownik może ubiegać się o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Standardowa polisa OC z tytułu wykonywania działalności gospodarczej nie daje ochrony od roszczeń pracowników z tytułu wypadków przy pracy. Przedsiębiorca, który chce ją sobie zapewnić, powinien kupić ubezpieczenie OC pracodawcy, dzięki któremu w razie wypadku towarzystwo zrekompensuje poszkodowanemu pracownikowi poniesione straty.

Polisa OC pracodawcy jest jednym z częściej kupowanych ryzyk dodatkowych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Przyda się ona nie tylko korporacji, ale także niewielkim firmom, zatrudniającym po kilku pracowników, dla których wyplata kilkudziesięciu tysięcy złotych odszkodowania może stanowić gigantyczne obciążenie.

Są branże, w których występuje wyjątkowo dużo szkód tego rodzaju. Zalicza się do nich budownictwo, zwłaszcza prace na wysokościach, prowadzone przy wykopach i wyburzeniach, a także przetwórstwo przemysłowe. W tych przypadkachch składki mogą być wyższe.

Ubezpieczenie OC pracodawcy obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy (pracodawcy) za szkody osobowe (śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) wynikające z wypadku przy pracy. Poszkodowanym w tym przypadku jest pracownik, czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego. Ubezpieczenie takie obejmuje również praktykantów i stażystów.

Poszkodowany pracownik może żądać zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, kosztów przyuczenia się do nowego zawodu, dożywotniej renty w przypadku trwałego kalectwa, a także zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

Jeśli w następstwie wypadku dojdzie do śmierci pracownika, wówczas członkowie jego rodziny mogą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu spadku stopy życiowej oraz zgłaszać roszczenie o odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Takie roszczenia mogą sięgać kilkuset tysięcy złotych. Najczęściej jednak wypłaty są związane z refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji, których nie obejmują świadczenia otrzymane przez pracownika w ramach NFZ.

Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli do wypadku doszło wskutek umyślnego działania przedsiębiorcy czy też jego rażącego niedbalstwa, to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. W takiej sytuacji pracodawca musi pokryć je z własnej kieszeni. Polisa OC pracodawcy nie obejmuje też zachorowań, które zostały spowodowane długotrwałym wpływem szkodliwego czynnika występującego w miejscu pracy.

Odszkodowanie wypłacane jest do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie. Jeśli okaże się ona za niska, czyli dojdzie do szkody przekraczającej wysokość sumy gwarancyjnej, brakującą kwotę odszkodowania będzie musiał zapłacić przedsiębiorca. Z drugiej strony, zbyt wysoka suma gwarancyjna spowoduje niepotrzebne płacenie wyższych składek.

Na wysokość składki wpływa jednak nie tylko suma gwarancyjna, ale charakter i specyfika branży, liczba pracowników, wysokość wypłaconych dotąd odszkodowań oraz kwoty utworzonych rezerw z tytułu wypadków przy pracy z kilku lat wstecz.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA