fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CCC wchodzi do wskaźnika WIG20

Wikipedia
Naj­więk­szy obuw­ni­czyde­ta­li­sta w Pol­scei li­der pro­duk­cji w Eu­ro­pie wkra­cza do naj­wa­żniej­sze­go in­dek­su gieł­do­we­gona war­szaw­skim par­kie­cie.

CCC bę­dzie pierw­szy raz no­to­wa­ne w WI­G20 w po­nie­dzia­łek, 21 grud­nia. To efekt kwar­tal­nej re­wi­zji in­dek­sów na war­szaw­skiej gieł­dzie. Do WI­G30 awan­su­je CDPro­jekt, któ­ry za­stą­pi w nim Bo­ry­szew.

CCC w in­dek­sie 20 naj­więk­szych i naj­bar­dziej płyn­nych firm no­to­wa­nych na war­szaw­skiej gieł­dzie za­stą­pi Bog­dan­kę.

Gór­ni­cza fir­ma z Lu­bli­na zo­sta­ła usu­nię­ta z WI­G20 z po­wo­du spad­ku udzia­łu jej ak­cji po­zo­sta­ją­cych w wol­nym ob­ro­cie – to sku­tek prze­pro­wa­dze­nia we­zwa­nia i sku­pie­nia spo­re­go pa­kie­tu ak­cji przez Eneę, któ­ra ma już 66 proc. ak­cji Bog­dan­ki. W wol­nym ob­ro­cie po­zo­sta­je ok. 25 proc. wa­lo­rów gór­ni­czej fir­my i od po­nie­dział­ku bę­dzie no­to­wa­na w mWI­G40.

CCC w in­dek­sie blue chips bę­dzie mia­ło 2,37 proc. udzia­łu, co da­je mu 14. miej­sce – na o...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA