Aplikacje/egzaminy

Sąd: czy aplikanta można skreślić za 5 godzin nieobecności

123RF
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał samorządowi radcowskiemu rozważenie, czy niemożność praktycznego wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych z ważnych powodów osobistych i zawodowych przekreśla możliwość usprawiedliwienia tej nadprogramowej nieobecności i powoduje automatyczne skreślenie aplikanta z listy.

Istota sprawy, jaką w grudniu 2017 r. zajmował się sąd administracyjny w Warszawie, dotyczyła oceny, czy uzasadnione było, w świetle obowiązujących przepisów prawa, skreślenie Bartosza Ł. z listy aplikantów radcowskich w sytuacji, gdy, aplikant zdał wszystkie kolokwia i egzaminy wymagane na drugim roku aplikacji, lecz powtarzając drugi rok aplikacji, przekroczył limit nieobecności na zajęciach o 5 godzin.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. W 2015 roku Bartosz Ł. nie zaliczył II roku aplikacji, ponieważ nie przystąpił w wyznaczonych terminach do kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego i prawa upadłościowego i naprawczego. Zdał natomiast inne kolokwia. Złożył pozytywną opinię patrona, zaliczył praktyki pozasądowe i nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności na zajęciach w formie wykładów i ćwiczeń.

W 2016 roku powtarzał II rok aplikacji. Nadrobił zaległości, zdając pozytywnie egzaminy, do których nie podszedł rok wcześniej. Przekroczył jednak o 5 godzin dopuszczalną liczbę nieobecności na zajęciach, i tym samym nie zaliczył II roku szkolenia.

Uchwałą z marca 2017 roku Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych postanowiła skreślić Bartosza Ł. z listy aplikantów radcowskich. Jak wyjaśniono, biorąc pod uwagę przepis § 28 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, Bartosz Ł. nie był uprawniony do powtarzania II roku szkoleniowego w 2017 roku, co skutkowało niezakończeniem aplikacji w ustawowym terminie bez usprawiedliwionej przyczyny. Uchwałę tę podtrzymała Krajowa Rada Radców Prawnych.

Zdaniem Prezydium Rada prawidłowo ustaliła, że aplikacja powinna być ukończona z końcem roku 2016, a do tego czasu aplikant zaliczył tylko I rok aplikacji i nie zaliczył II roku aplikacji, który po raz pierwszy odbywał w 2015 r. i powtarzał w roku 2016. Jak wyjaśniono, ani ustawa o radcach prawnych ani Regulamin odbywania aplikacji nie wskazują na przesłanki usprawiedliwiające nieukończenie aplikacji w terminie. Regulamin przewiduje jedynie możliwość powtarzania tylko jednego roku szkoleniowego w okresie trwania aplikacji (§28 ust. 4) oraz możliwość udzielenia przez dziekana zezwolenia na przerwę w zajęciach na okres nieprzekraczający dwóch lat (§ 24). - Pan B. L. raz już powtarzał rok szkoleniowy (II rok aplikacji), więc nie mógłby go powtarzać po raz drugi – zaznaczono.

Bartosz L. tłumaczył, że nieobecności na zajęciach w maju, czerwcu i wrześniu 2016 r. były związane z realizacją obowiązków zawodowych jako prawnik. Wskazał, że świadczenie przez niego usług prawych stanowi praktyczną formę zdobywania i pogłębiania wiedzy prawniczej, w szczególności w zakresie nieprzewidzianym programem aplikacji tj. przepisów dotyczących funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dodał, że nikt nie mógł go zastąpić w pracy i był niezbędny pracodawcy. Aplikant wyjaśnił również, że w czerwcu i lipcu 2016 r. był nieobecny na zajęciach ze względu na konieczność sprawowania opieki na niespełna roczną córką. Podkreślił, że nie było możliwości, by ktoś inny zajmował się dzieckiem ze względu na jego stan zdrowia - ząbkowało i miało wysoką temperaturę.

Rozpatrujący skargę aplikanta Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 2172/17) uznał, że uchwały o skreśleniu Bartosza Ł. z listy aplikantów naruszają prawo w stopniu mogącym mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

W ocenie sądu, sama okoliczność powtarzania roku nie może stanowić okoliczności usprawiedliwiającej niezakończenie aplikacji w terminie ustawowym, a jednocześnie okoliczności uzasadniającej skreślenie skarżącego z listy aplikantów. - Już sam fakt, że organ zgodził się na powtarzanie roku oznaczało, że skarżący nie ukończy aplikacji w ustawowym terminie trzech lat, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r. – zauważył WSA.

Zdaniem sądu, zasadniczym problemem w niniejszej sprawie, którym zajęły się organy w sposób niedostateczny była kwestia czy skarżący usprawiedliwił przyczyny przekroczenia dopuszczalnego limitu nieobecności w roku szkoleniowym 2016. Zwrócono bowiem uwagę, że art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych mówi o konieczności każdorazowego badania podstaw skreślenia i dokonaniu ustaleń czy w danym przypadku przyczyna niezakończenia aplikacji radcowskiej była "usprawiedliwiona".

- W rozpoznawanej sprawie brak jest jakichkolwiek rozważań organu w tym zakresie, a mianowicie wyjaśnienia dlaczego wskazane przez skarżącego powody absencji na zajęciach, a dotyczące ważnych obowiązków zawodowych oraz konieczności opieki na chorym dzieckiem nie mogły być uznana za usprawiedliwione – wskazał WSA.

Na zakończenie sąd przy ponownym rozpoznaniu sprawy nakazał organom samorządu radcowskiego ustalić, czy zostały spełnione usprawiedliwione przyczyny z art. 37 ust. 1 pkt 2 u.r.p. do skreślenia skarżącego z listy aplikantów radcowskich. W szczególności rozważenia wymaga także czy niemożność praktycznego wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych z ważnych powodów osobistych i zawodowych przekreśla możliwość usprawiedliwienia tej nadprogramowej nieobecności i powoduje automatyczne skreślenie aplikanta z listy.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL