fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 1 lipca 2020 r.

- § 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 4 i 8 rozporządzenia ministra finansów z 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (DzU z 31 grudnia 2018 r., poz. 2547)

- art. 33 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (DzU z 8 sierpnia 2019 r., poz. 1495)

- art. 3 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 14 sierpnia 2019 r., poz. 1527)

- niektóre przepisy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (DzU z 23 sierpnia 2019 r., poz. 1590)

- art. 1 pkt 7 w zakresie art. 77a ust. 4 oraz pkt 14 i 15 ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 8 października 2019 r., poz. 1905)

- § 1 pkt 12 lit. a w zakresie § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (DzU z 14 października 2019 r., poz. 1953)

- rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU z 18 października 2019 r., poz. 1988)

- niektóre przepisy ustawy z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (DzU z 14 listopada 2019 r., poz. 2200)

- § 1 pkt 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 27 grudnia 2019 r., poz. 2512)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (DzU z 9 stycznia 2020 r., poz. 28)

- ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 21 lutego 2020 r., poz. 285)

- ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 21 lutego 2020 r., poz. 288)

- rozporządzenie ministra finansów z 17 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (DzU z 24 lutego 2020 r., poz. 291)

- niektóre przepisy ustawy z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 lutego 2020 r., poz. 322)

- art. 46 pkt 2–10 ustawy z 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (DzU z 13 marca 2020 r., poz. 425)

- § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DzU z 30 marca 2020 r., poz. 556)

- art. 28 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU z 17 kwietnia 2020 r., poz. 695)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (DzU z 27 kwietnia 2020 r., poz. 758)

- rozporządzenie ministra finansów z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (DzU z 5 maja 2020 r., poz. 803)

- art. 9, art. 16, art. 18 oraz art. 72 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU z 15 maja 2020 r., poz. 875)

- ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 maja 2020 r., poz. 945)

- § 1 pkt 11, 13 i 23 rozporządzenie ministra finansów z 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (DzU z 29 maja 2020 r., poz. 965)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (DzU z 3 czerwca 2020 r., poz. 987)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO (DzU z 5 czerwca 2020 r., poz. 1000)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (DzU z 15 czerwca 2020 r., poz. 1040)

- ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. (DzU z 19 czerwca 2020 r., poz. 1065)

- art. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 2–6 ustawy z 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (DzU z 22 czerwca 2020 r., poz. 1069)

- art. 77 pkt 24 i art. 93 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (DzU z 23 czerwca 2020 r., poz. 1086)

- ustawa z 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 23 czerwca 2020 r., poz. 1087)

- rozporządzenie ministra finansów z 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (DzU z 24 czerwca 2020 r., poz. 1092)

- ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 25 czerwca 2020 r., poz. 1106)

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa (DzU z 29 czerwca 2020 r., poz. 1121)

- rozporządzenie ministra finansów z 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU z 29 czerwca 2020 r., poz. 1127)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (DzU z 29 czerwca 2020 r., poz. 1134)

- rozporządzenie ministra finansów z 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1138)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1143)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1145)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk – z mocą od 1 stycznia 2020 r. (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1146)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1147)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1150)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1151)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1152)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1153)

- rozporządzenie ministra cyfryzacji z 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1155)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1156)

- rozporządzenie ministra finansów z 29 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1157)

- rozporządzenie ministra finansów z 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1158)

- rozporządzenie ministra finansów z 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1159)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1160)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a który wejdzie w życie 2 lipca 2020 r. (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1161)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA