Administracja

Emerytura: jak liczyć zatrudnienie w urzędzie

123RF
Pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym w administracji rządowej, ale poza służbą cywilną niedługo zamierza przejść na emeryturę. Wysokość odprawy, jaka będzie mu się z tego tytułu należała zależy okresu jego pracy w urzędzie. Jak ustalany powinien być taki staż pracy?

Pracownik ten zatrudniony jest na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Zgodnie z art. 28 tej ustawy przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jednorazowa odprawa przysługuje:

- po dziesięciu latach pracy w urzędach – w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia;

- po piętnastu latach pracy w urzędach – w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia;

- po dwudziestu latach pracy w urzędach – w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Przy czym do okresu pracy w urzędach wlicza się okres zatrudnienia w innych zakładach pracy na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 2 tej ustawy.

Artykuł 22 ust.1 ustawy dotyczy prawa urzędnika do dodatku za wieloletnią pracę, ustęp 2 tego artykułu, do którego wprost odwołuje się art. 28 zawiera delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego, m.in., wypadki i warunki, w jakich do okresu pracy w urzędach państwowych wlicza się okres zatrudnienia w innych zakładach pracy.

Wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (DzU nr 27, poz. 134) nie zawiera wprawdzie przepisów odnoszących się wprost do odprawy emerytalnej określa jednak zasady ustalania stażu pracy uprawniającego do dodatku za długoletnią pracę w urzędach. Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia do okresów pracy uprawniających do takiego dodatku wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy czym, jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. I te zasady należy stosować przy ustalaniu stażu pracy, od którego zależy wysokość odprawy emerytalnej.

podstawa prawna: Art. 22, art.28, art.46 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1511 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL