fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Koronawirus: pracownicy samorządowi będą wspierać pomoc społeczną

Adobe Stock
Jednostki samorządu terytorialnego zyskały możliwość przesunięcia niektórych pracowników do wsparcia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w wykonywaniu przez nie zadań.

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza zmiany ważne dla jednostek samorządu terytorialnego. Do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 ze zm. – dalej „ustawa”) dodano art. 15zzz1. Umożliwia on skierowanie pracownika samorządowego do pracy w regionalnym ośrodku polityki społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodku pomocy społecznej lub centrum usług społecznych podczas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

W tej samej lub innej miejscowości

Przeniesiony może zostać każdy pracownik samorządowy – zatrudniony zarówno na stanowisku pomocniczym lub obsługi jak i urzędniczym. Teoretycznie możliwe jest nawet przeniesienie w tym trybie pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym. Prawodawca zastrzegł, że praca jaką będzie wykonywał pracownik w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej powinna odpowiadać jego kwalifikacjom. Jakkolwiek może być to praca inna niż ta dotychczas wykonywana.

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej do pracy w której kierowany jest pracownik na podstawie art. 15zzz1 ustawy może znajdować się w tej samej lub innej miejscowości, co jednostka w której normalnie jest zatrudniony przejmowany pracownik. 

Czytaj także: Koronawirus: wywiad środowiskowy w czasie epidemii - nowe zasady 

Przepisy nie wskazują wprost, kto może zadecydować o przeniesieniu pracownika. Wydaje się jednak, że podmiotem uprawnionym do dokonania takiej czynności jest podmiot właściwy z mocy prawa do działania „za pracodawcę” w ramach jednostki, w której jest zatrudniony taki pracownik . Z resztą tylko podmiot działający „za pracodawcę” może zawrzeć porozumienie, o którym mowa w art. 15zzz1 ust. 3 ustawy.

Samo przeniesienie nie jest zależne tylko od woli podmiotu działającego „za pracodawcę”. Zgodnie z art. 15zzz1 ust. 1 ustawy przeniesienie może trwać maksymalnie 30 dni i zainteresowany pracownik musi wyrazić na nie zgodę. Tym samym nie jest możliwe przeniesienie do pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej pracownika samorządowego za pomocą np. polecenia służbowego.

Pracownik może zostać przeniesiony tylko wtedy gdy przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. Oznacza to, że przenosiny pracowników samorządowych w omawianym trybie nie powinny być powszechną praktyką. Takie działanie dopuszczalne jest tylko w wypadku wystąpienia – w przyjmującej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - problemów uniemożliwiających jej normalne funkcjonowanie. Za takie należy uznać np. nieobecność znacznej liczby pracowników z powodu zwolnień chorobowych. Ponadto taka decyzja nie może naruszać ważnego interesu zakładu pracy będącego normalnym miejscem zatrudnienia pracownika samorządowego.

Na podstawie porozumienia

Bezpośrednią podstawą prawną do przenoszenia pracowników w tym trybie musi być porozumienie zawarte pomiędzy jednostkami, które wykonują taką operację. Treść takiego porozumienia musi obejmować elementy wymienione w art. 15zzz1 ust. 3 ustawy, tj.:

- wskazanie podstawy prawnej przeniesienia;

- dane pracownika i jego kwalifikacje oraz dotychczasowe stanowisko pracy;

- określenie nowego stanowiska pracy;

- określenie daty, z jaką nastąpi przeniesienie, rozpoczęcie i zakończenie świadczenia pracy;

- informacje o wynagrodzeniu, w wysokości nie niższej niż dotychczasowe;

- oświadczenie, że przeniesienie nie narusza ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika;

- wskazanie potrzeb jednostki przyjmującej uzasadniających przeniesienie;

- określenie zasad odpowiedzialności jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika i jednostki przyjmującej za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy.

Ustawodawca zaznaczył, że wynagrodzenie wypłacane przeniesionemu pracownikowi nie może być niższe od dotychczasowego – należy takiemu pracownikowi zagwarantować stały poziom wszystkich części składowych wynagrodzenie. Zarówno wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny i pozostałe jego elementy nie mogą być wypłacane w niższej kwocie. Jeżeli regulamin wynagradzania obowiązujący w zakładzie pracy przewidywałby mniej korzystne zasady dla przejmowanego pracownika, to należy takie postanowienia pominąć i zastosować te funkcjonujące w jego zasadniczym miejscu pracy. W sytuacji odwrotnej – gdyby postanowienia regulaminu wynagradzania w zakładzie przejmującym okazałyby się bardziej korzystne dla pracownika, to one powinny znaleźć zastosowanie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA