Jakub Dorosz-Kruczyński

Czy wniosek o dofinansowanie z Polskiego Ładu to informacja publiczna

Transparentność podziału środków z Polskiego Ładu między samorządy budzi wiele kontrowersji. Próbowaliśmy sprawdzić jak przebiegał proces oceny wniosków.

Rada gminy może interpretować studium

Sprzeczność planu miejscowego ze studium skutkuje jego nieważnością. Nie oznacza to jednak, że rada gminy nie dysponuje pewną swobodą w interpretacji postanowień studium.

Trwa wyścig między planem miejscowym i pozwoleniem na budowę

Czasami gminy próbują powstrzymać powstanie niepożądanej inwestycji poprzez zmianę planu miejscowego w czasie procedowania pozwolenia na budowę. Z jakimi niebezpieczeństwami prawnymi wiąże się takie działanie?

Wydając decyzję, zawsze trzeba poczekać na załatwienie spraw wpadkowych

Nie powinno się wydawać decyzji administracyjnej przed rozpoznaniem spraw wpadkowych. Inaczej można doprowadzić do naruszenia prawa i stworzyć podstawy do uchylenia takiego rozstrzygnięcia.

Środki z Polskiego Ładu rozdane samorządom, i co dalej

Według oficjalnych danych 97 proc. jednostek samorządu terytorialnego otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych. Nie oznacza to jednak, że problemy samorządów zostały rozwiązane.

Czy sąd może wstrzymać wykonanie „wuzetki”

Sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie prawomocnej decyzji administracyjnej. Czy takie orzeczenie można wydać także w stosunku do decyzji o warunkach zabudowy?

Co robić, gdy miejscowy plan jest niezgodny ze studium

Rada gminy uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien pamiętać, że musi być on zgodny ze studium. Niespójność pomiędzy tymi dwoma dokumentami ma poważne konsekwencje.

Dodatkowe punkty dla dzieci ze zrealizowanym obowiązkiem szczepień

Zapadł właśnie ważny wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego w sprawie przyznawania dodatkowych punktów w rekrutacji do przedszkoli wyszczepionym dzieciom. Jak należy dokumentować spełnienie takiego kryterium?

Konkurs na stanowisko urzędnika nie zawsze kończy się sukcesem

Sankcja nieważności jest instytucją prawną, która eliminuje z obrotu daną czynność prawną lub postępowanie ze skutkiem wstecznym.

Jak ustalać miejsce zamieszkania na terenie gminy

Miejsce zamieszkania wpływa na zakres praw jednostki w sferze prawa publicznego. Na przykład w oparciu o jakie kryterium należy ustalać gminę, w której osoba bezdomna uprawniona jest do realizowania świadczeń z opieki społecznej?