Jakub Dorosz-Kruczyński

Perspektywa na przyszłość okręgów wyborczych

Zmiany w okręgach wyborczych przeprowadzone przez komisarzy wyborczych wywołały w niektórych miastach i powiatach kontrowersje. Czy radom i sejmikom należy przywrócić kompetencje do dokonywania takich zmian?

Jak nadzór budowlany kontroluje przedsiębiorcę

Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy kontrolowani są w szczególnym trybie. W praktyce okazuje się, że wymogi te nie dotyczą kontroli wykonywanych przez nadzór budowlany.

Czy samoopodatkowanie się gminy ma sens? Ta instytucja prawna jest bezużyteczna

O instytucji samoopodatkowania się mieszkańców gminy słyszał każdy, kto interesuje się prawem samorządu terytorialnego. Jednak w praktyce jest to instytucja bezużyteczna.

Czy przewodniczący rady miasta może wnieść skargę do WSA

Dopuszczalność wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze przewodniczącego rady miasta budzi kontrowersje. Jakie argumenty przemawiają za takim rozwiązaniem?

Skąd pieniądze dla samorządów

Pilnie potrzebna jest reforma źródeł dochodów samorządu terytorialnego. Rządowe fundusze dedykowane samorządom, to powrót do mechanizmów znanych z systemu rad narodowych.

Poseł nie, ale mieszkaniec może wziąć udział w sesji absolutoryjnej

Czy poseł lub senator może brać udział w debacie nad raportem o stanie j.s.t.? Pytanie to pojawiło się w trakcie mijającego „sezonu sesji absolutoryjnych”.

Radny nie zaskarży bezczynności wójta

Radny korzystający ze swoich uprawnień związanych z wykonywaniem mandatu nie może wnieść skargi do sądu. Taki wniosek płynie z analizy orzecznictwa sądów administracyjnych.

Gospodarka komunalna: Jakie są zasady określania cen i opłat

Ustawa o gospodarce komunalnej weszła w życie 26 lat temu. Okazuje się, że charakter jednego z jej kluczowych przepisów wciąż pozostaje nieznany.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Prawo dostępu do informacji publicznej jest ważnym prawem obywatela. Administracji publicznej nie wolno lekceważyć wniosków składanych w takich sprawach.

Udział społeczeństwa w zarządzaniu szkołami publicznymi (2)

Najbardziej powszechnymi formami udziału społeczeństwa w zarządzaniu oświatą są rady rodziców i samorząd uczniowski. Jakie mają one kompetencje?