Jakub Dorosz-Kruczyński

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Prawo dostępu do informacji publicznej jest ważnym prawem obywatela. Administracji publicznej nie wolno lekceważyć wniosków składanych w takich sprawach.

Udział społeczeństwa w zarządzaniu szkołami publicznymi (2)

Najbardziej powszechnymi formami udziału społeczeństwa w zarządzaniu oświatą są rady rodziców i samorząd uczniowski. Jakie mają one kompetencje?

Czynnik społeczny w zarządzaniu szkołami (1)

Przepisy przewidują, że zarządzanie publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi powinno odbywać się w sposób uspołeczniony. Realizacji tego celu służą specjalne organy działające na poziomie jednostek samorządu terytorialnego i szkół.

Dla kogo pomoc finansowa w czasie nauki

Prawa do stypendium dla ucznia lub stypendia nie można uzależnić od miejsca płacenia PIT. Ustanowienie takiego przepisu narusza prawa mieszkańca gminy.

Powierzenie stanowiska dyrektora na mniej niż pięć lat

Przepisy prawa oświatowego przewidują, że kadencja dyrektora szkoły trwa pięć lat. Powierzenie stanowiska na krótszy okres może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach. Jakie one są?

Dyscyplinarne zwolnienie dyrektora szkoły

Stosunek pracy dyrektora szkoły nawiązywany jest na podstawie powołania. Przepisy prawa przewidują możliwość dyscyplinarnego zwolnienia kierownika placówki oświatowej.

Jak gminy mogą walczyć z samowolkami

Prawo pozwala gminom na walkę z samowolami urbanistycznymi. Podstawa prawna do podejmowania takich działań jest w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po co komu honorowy obywatel gminy

Instytucja honorowego obywatela gminy służy wzmacnianiu więzów wspólnoty samorządowej. Na co trzeba uważać przygotowując uchwałę w takiej sprawie?

Jak zapewnić prawidłowy podział pieniędzy

Prezes Rady Ministrów naruszył rażąco prawo nie udostępniając informacji o podziale środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Jak dzielić pulę budżetu obywatelskiego

„Zielony budżet obywatelski” to rozwiązanie, które zyskuje na popularności w ostatnim czasie. Jednak, czy jest ono zgodne z przepisami prawa?