Może ona jednak podlegać ograniczeniu ze względu na prywatność tych osób.

O udostępnienie m.in. informacji o wymiarze etatu, rozkładzie czasu pracy i wynagrodzeniu radcy prawnego urzędu miejskiego zwrócił się do burmistrza Sandomierza Maciej S. (dane zmienione).

Burmistrz odpowiedział, że radca prawny jest na etacie, a wysokość pensji nie jest informacją publiczną. Maciej S. wystosował więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na bezczynność burmistrza. Zwrócił uwagę, że radcy prawni zatrudnieni w urzędzie samorządowym są osobami pełniącymi funkcje publiczne. Informacje o wydatkach gminy na ich zatrudnienie nie mogą więc podlegać ograniczeniu ze względu na prywatność.

Odpowiadając na skargę, burmistrz stwierdził, że radcy prawni nie mają statusu osób pełniących funkcję publiczną. Nie składają jawnych oświadczeń majątkowych i nie należą do tych grup osób, których wysokość wynagrodzenia wynika wprost z przepisów powszechnie obowiązujących. Skoro żądane dane nie mają charakteru informacji publicznej, nie było obowiązku wydania decyzji. Wystarczyło odpowiedzieć pismem.

Spór dotyczył więc kwestii, czy żądane informacje miały charakter informacji publicznej, czy podlegały ochronie ze względu na prywatność oraz w jakiej ewentualnie formie powinny być udostępnione.

Sąd stwierdził, że dane o wynagrodzeniu pracowników jednostki samorządu terytorialnego mają charakter informacji publicznej. Dotyczą bowiem sposobu wydatkowania majątku publicznego przez podmioty tworzące sektor finansów publicznych. Obowiązuje tu wymóg jawności gospodarowania środkami publicznymi, w tym również na wynagrodzenia dla pracowników.

Art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dopuszcza odmowę jej udzielenia ze względu na ochronę prywatności osób fizycznych, a więc również radców prawnych. Nie wystarczy jednak pisemna odmowa, musi być wydana decyzja administracyjna. Takiej decyzji nie wydano. Sąd uznał więc odpowiedź burmistrza za nieprawidłową i zobowiązał go do rozpoznania w terminie 14 dni od prawomocnego wyroku wniosku Macieja S. w części dotyczącej m.in. czasu pracy radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Sandomierza oraz wysokości ich wynagrodzenia.

Sygnatura akt: II SAB/Ke71/15