Tak też postąpił NSA, rozpatrując żądanie szpitala o podjęcie postępowania w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 (sygn. VI SA/Wa 1815/11).

Postępowanie sądowe dotyczyło konkursu ofert, z zakresu świadczeń udzielanych przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego. Narodowy Fundusz Zdrowia wybrał ofertę konkursową, która zdaniem WSA winna zostać odrzucona, gdyż zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła kasacja, jednak sąd jesienią bieżącego roku postanowił zawiesić postępowanie.

W odpowiedzi szpital skierował do niego zażalenie, domagając się podjęcia postępowania.

NSA 11 grudnia 2013 roku jednak żądanie odrzucił, jako niedopuszczalne.

Powołał przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zgodnie, z którymi zażalenie przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdy ustawa wyraźnie przewiduje możliwość jego wniesienia oraz na postanowienia WSA dotyczące: przekazania sprawy innemu sądowi administracyjnemu, wstrzymania lub odmowy wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, zawieszenia postępowania i odmowy podjęcia zawieszonego postępowania, odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku, sprostowania lub wykładni orzeczenia albo ich odmowy, oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, odrzucenia skargi kasacyjnej, odrzucenia zażalenia, zwrotu kosztów postępowania - jeśli strona nie wnosi skargi kasacyjnej, ukarania grzywną.

NSA dodał, że jeśli ustawa w określonych sytuacjach przewiduje wydanie postanowienia i jednocześnie nie stanowi, że od takiego postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia, to jego wniesienie jest niedopuszczalne. Sąd wskazał również, że powołane wcześniej przepisy ppsa i tak nie znajdują zastosowania w sprawie, ponieważ dotyczą wyłącznie postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego.

NSA orzekł, że orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego są ostateczne i prawomocne i nie przysługują od nich żadne środki zaskarżenia (II GSK 1370/12).

Stanowisko NSA jest ostateczne.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM