1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie niektóre przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego.

Określają one tryb i terminy przekazywania informacji o dzieciach, które z braku miejsc nie dostały się do przedszkoli publicznych lub niepublicznych czy innych form wychowania przedszkolnego.

Informację o tym dyrektorzy placówek, w tym szkół, w których są oddziały przedszkolne, przekazują wójtom do 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok, na który rekrutacja jest prowadzona.

Wójt – do 15 października – informuje wojewodę o liczbie dzieci, którym nie wskazał miejsca w przedszkolu.

Wojewoda zbiera te dane i do 31 października przekazuje ministrowi edukacji, z rozróżnieniem na poszczególne gminy.

podstawa prawna: rozporządzenie z 13 sierpnia 2013 r. DzU z 22 sierpnia, poz. 956