Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Cel? Szybsze zawarcie z samorządami umów o dofinansowanie i dłuższy czas dla nich na realizację projektów inwestycyjnych. Projekt dostosowuje także polskie prawo do przepisów UE. Dotyczy to m.in. systemu elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia tych opłat.

Czytaj więcej

Więcej pieniędzy i zadań z funduszu dróg lokalnych

W 2023 r. na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych zostanie ponad 2,6 mld zł. Dzięki temu powstanie lub zostanie zmodernizowanych prawie 2,8 tys. km dróg, w tym ponad 1,5 tys. km dróg powiatowych oraz 1,3 tys. km gminnych.

A co dalej z Funduszem Rozwoju Dróg? Otóż po zmianach wojewodowie będą mogli przyspieszyć ogłoszenie naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach RFRD.

Nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w 2023 r. można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie.

Dzięki nowym przepisom powiaty i gminy będą mogły sprawniej i szybciej realizować inwestycje drogowe, których oczekują mieszkańcy.

Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach. Uściślone zostaną obowiązki użytkowników EETS (systemu opłat drogowych), które mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru opłat za przejazd. Ustalony zostanie również jasny podział odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy użytkownikami a dostawcami EETS.

Dzięki lepszej transgranicznej wymianie danych o naruszeniach obowiązku uiszczenia opłat zwiększyć się ma skuteczność egzekucji tych należności od użytkowników dróg z innych państw UE.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu.