Rada Gminy Moskorzew ustaliła na nowo przebieg drogi gminnej Jadwigów Wieś – Gaje, którą zmniejszyła o długość dwóch działek. Wcześniej starosta włoszczowski, wprowadzając zmiany w ewidencji gruntów, zauważył, że te dwie działki stanowiły własność osoby fizycznej, a nie gminy.

Następnie organ nadzoru dopatrzył się, że droga opisana w uchwale w ogóle nie znajduje się na działkach stanowiących własności gminy, co narusza art. 7 ust. 1 w związku z art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych. Ten ostatni przepis jednoznacznie stwierdza, że drogi gminne stanowią własność gminy. Droga, która nie jest własnością gminy, nie może być zatem zaliczona do dróg gminnych. Gmina musi się legitymować prawem własności do gruntów, po których droga taka przebiega.

sygnatura akt: PNK.I.4130.36.2016