Przed zmianą w zakresie obowiązku szkolnego, sześciolatki miały obowiązek rozpoczynania nauki w szkole, w związku z czym były finansowane jak każde dziecko ze szkoły podstawowej. Nowe rozwiązania umożliwiają finansowanie dzieci w wieku 6 lat i powyżej objętych wychowaniem przedszkolnym z subwencji oświatowej, co powoduje brak potrzeby uwzględniania ich przy udzielaniu pomocy w postaci dotacji celowej. Wynika to z ustawy 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja), która weszła w życie 9 grudnia 2016 r. Zawarte w niej rozwiązania stosuje się po raz pierwszy do ustalenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.) oraz ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na 2017 rok.

Zgodnie ze zmienionym nowelizacją art. 28 ust 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne j.s.t. wyłączono zadania związane z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom w wieku do 5 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, niezwiązanych z wychowaniem i kształceniem specjalnym albo zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji j.s.t., określa sposób podziału subwencji z uwzględnieniem sześciolatków. Następuje to ze zróżnicowaniem kwot ustalanych na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz dzieci realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, z uwzględnieniem wyższej kwoty na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach oraz wyższej kwoty w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich i w miastach do 5.000 mieszkańców. Wysokość subwencji na sześciolatka będzie więc zróżnicowana w zależności od rodzaju placówki wychowania przedszkolnego oraz jej położenia.

Nowelizacją zmieniono przepisy dotyczące dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, uwzględniając wiek dzieci. W przypadku dotacji dla dzieci w wieku do 5 lat, roczna kwota dotacji nie zmieni się w stosunku do regulacji zawartych w dotychczas obowiązujących przepisach (por. art. 14d ustawy o systemie oświaty).

Zmniejszono maksymalne limity wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w latach 2017-2026 r., w związku z zawężeniem zakresu stosowania tej dotacji do dzieci w wieku do 5 lat. W 2017 r. będzie to kwota 1.374 mln zł.

W zmodyfikowanym nowelizacją art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty przewidziano możliwość pobierania przez gminy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jedynie w odniesieniu do dzieci w wieku do 5 lat. Oznacza to wyłączenie dopuszczalności pobierania takich opłat w przypadku dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Zmianie uległy także przepisy dotyczące rozliczania się między gminami w przypadku, gdy dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w gminie, której nie jest mieszkańcem.

Nowelizacją wyłączono dzieci w wieku 6 lat i powyżej z przepisów dotyczących rozliczania się gmin w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edukacji przedszkolnej.

podstawa prawna: ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r. poz. 1985)

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ