Na mocy uchwały rady miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z 6 sierpnia 2020 r. właściciele domów jednorodzinnych kompostujący bioodpady w kompostownikach mieli płacić mniej za wywóz odpadów. Powinno to zachęcać do zakładania przydomowych kompostowników, ale nie zachęcało. Zniżka w opłatach wynosiła bowiem... 1 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Uchwała rady była drugą już próbą dostosowania samorządowych aktów prawnych do kilkakrotnie nowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Próba okazała się nieudana.

Czytaj też: Przydomowy kompostownik obniży opłatę za wywóz śmieci

Kolegium RIO stwierdziło nieważność uchwały z grudnia 2019 r. ws. zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...). A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę rady miejskiej na uchwałę RIO.

Po tym wyroku rada podjęła 6 sierpnia 2020 r. nową uchwałę, w której m.in. opisała, w jaki sposób wyliczyła kwotę zwolnienia 1 zł miesięcznie. Brzmiało to niezmiernie zawile, ale z kalkulacji przedstawionej przez urząd gminy wynikało, że dzieląc szacowane koszty odbioru i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w 2020 r. przez ilość gospodarstw domowych, rada obliczyła wysokość zwolnienia z opłaty w kwocie 1 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego.

I ta uchwała nie została jednak zaakceptowana przez Kolegium RIO, które stwierdziło jej nieważność. Ale nie, jak można by przypuszczać, ze względu na samą wysokość zniżki, lecz dlatego, że kwota zwolnienia nie uwzględniała żadnego czynnika różnicującego jej wysokość. Nie spełniała zatem wymogów określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO gmina Iwonicz-Zdrój argumentowała, że zwolnienie z części opłat powinno być naliczone zawsze od gospodarstwa domowego i może być także określone w tej samej wysokości.

Jedynym warunkiem jest to, aby zwolnienie było proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W tym przypadku kwota zwolnienia – 1 zł miesięcznie – została wyliczona proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarki odpadami komunalnymi o koszty zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach – przekonywała rada.

Oddalając skargę gminy, sąd uznał za słuszne stanowisko Kolegium RIO. Sędzia sprawozdawca Małgorzata Niedobylska powiedziała, iż ustawodawca wymaga, aby zwolnienie z części opłat nastąpiło proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami. Nie spełnia więc wymogów proporcjonalności sztywna kwota, jednakowa dla wszystkich gospodarstw domowych, niezwiązana z ilością kompostowanych bioodpadów czy z liczbą domowników.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Rz 670/2