Autorem wszystkich nowelizacji jest minister infrastruktury. Wszystkie te akty opublikowane zostały również w tym samym Dzienniku Ustaw. Wszystkie nowe akty mają tę samą datę wejścia w życie. Nastąpiło to dokładnie tydzień temu, czyli 16 lutego 2010 r.

[srodtytul]Kodów się nie tłumaczy[/srodtytul]

Dla porządku ich treść zostanie omówiona w kolejności, w jakiej zostały opublikowane.

Pierwsze jest [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=340199]rozporządzenie z 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów[/link]. Przepisy tej nowelizacji wyłączają z obowiązku dołączania do wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu pochodzącego z zagranicy dokumentów przetłumaczonych z języka obcego na język polski.

Wyłączenie to ma jednak zastosowanie tylko do kodów zawartych w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym, które odpowiadają kodom stosowanym w dokumentach wystawianych w Polsce.

Ponadto tłumaczenia nie wymagają jedynie dowody rejestracyjne wydane przez organy państw Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Nowelizacja zmienia również wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli oraz ich opis. Tablice sporządzone według dotychczasowych wzorów mogą być wydawane jedynie do 30 czerwca 2012 r. Rozporządzenie zmieniło także oznaczenia literowe i cyfrowe umieszczane na tablicach rejestracyjnych motocykli, motorowerów oraz pojazdów zabytkowych.

[srodtytul]Rejestry do marszałka[/srodtytul]

Druga nowelizacja z 30 grudnia 2009 r. dotyczy przepisów rozporządzenia w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych, a w szczególności obowiązków producentów takich tablic.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Zgodnie z nowym brzmieniem § 9 tego rozporządzenia producent tablic, który zakończył działalność gospodarczą w tym zakresie, ma obowiązek zniszczyć lub przekazać innemu producentowi tablic posiadane tablice rejestracyjne i materiały służące do ich produkcji.

Natomiast będące w jego posiadaniu ewidencje zużytych do produkcji tablic materiałów ma obowiązek przekazać marszałkowi województwa, który jest właściwym organem w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji takich tablic.

[srodtytul]Podwyżka po ośmiu latach[/srodtytul]

Trzecia nowelizacja została wydana przez ministra infrastruktury 25 stycznia 2010 r. i dotyczy rozporządzenia określającego wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablicy (tablic) rejestracyjnej pojazdu.

Jej przepisy wprowadzają nowe, wyższe stawki tych opłat. Zgodnie z jego treścią od 16 lutego za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 85 zł. W jej skład wchodzą następujące składowe:

- opłata za dowód – 54 zł,

- opłata za komplet nalepek legalizacyjnych – 12,50 zł,

- opłata za nalepkę kontrolną – 18,50 zł.

Nowe, wyższe opłaty pobiera się również od kierowców wyrabiających lub wymieniających dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów. Od 16 lutego za wydanie krajowego prawa jazdy pobiera się 80 zł; za uprawnienie międzynarodowe – 30 zł, a za pozwolenie na prowadzenie tramwaju 24 zł.

Opłata za wydanie legitymacji instruktora wynosi natomiast 40 zł. Podwyżka opłat wynika z przepisów czwartej nowelizacji, czyli rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach. Jest ona pierwszą od ośmiu lat, czyli od 2002 r.

[ramka][b]Uwaga [/b]

Znowelizowane przez ministra infrastruktury przepisy rozporządzeń opublikowane zostały w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=340196]Dzienniku Ustaw z 1 lutego 2010 r. nr 14, poz. 73, 74, 75 i 76[/link].[/ramka]