Środki na ten cel wyasygnowała Komisja Europejska. Są one związane z realizacją programu „Prawa Podstawowe i Obywatelstwo”, który jest realizowany w latach 2009 – 2010. Pieniądze otrzymają najlepsze projekty.

Szczegółowe informacje na temat konkursu publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, chociaż nie ten podmiot odpowiada za ocenę projektów i podział środków. Jak bowiem wynika z zamieszczonych tam informacji, granty przyznaje Komisja Europejska.

Dlatego wszystkie zainteresowane udziałem w konkursie podmioty muszą przesłać wnioski sporządzone w języku angielskim, niemieckim lub francuskim za pomocą internetowego systemu PRIAMOS, który jest dostępny na stronie [link=http://www.ec.europa.eu/priamos/register]www.ec.europa.eu/priamos/register [/link].

Program „Prawa Podstawowe i Obywatelstwo” został przyjęty przez Komisję Europejską 19 kwietnia 2007 r. Jest to projekt uzupełniający działania realizowanego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w ramach którego coroczne granty przyznawane są przez Komisję Europejską dla najciekawszych projektów, które wpisują się najlepiej w cele programu, do których zaliczyć przede wszystkim trzeba:

- wspieranie rozwoju społeczeństwa europejskiego, w którym szanuje się prawa podstawowe uznane w art. 6 ust. 2 traktatu o Unii Europejskiej, w tym prawa wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej;

- wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz propagowanie otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z nim na temat praw podstawowych;

- zwalczanie rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego zrozumienia dla innych kultur i wyznań i większej tolerancji w całej Unii Europejskiej;

- rozwijanie kontaktów, wymiany informacji i tworzenie sieci pomiędzy organami sądowniczymi i administracyjnymi oraz środowiskiem prawniczym – m.in. przez wspieranie szkoleń w dziedzinie sądownictwa – w celu poprawy porozumienia między tymi organami oraz między przedstawicielami zawodów prawniczych.

W działaniach objętych programem poza krajami członkowskimi UE mogą uczestniczyć również kraje przystępujące, kraje kandydujące i kraje Bałkanów Zachodnich objęte procesem stabilizacji i stowarzyszenia, a także, pod pewnymi warunkami, organy, podmioty lub organizacje pozarządowe z krajów innych niż ww.

Program skierowany jest do obywateli Unii Europejskiej, obywateli krajów uczestniczących lub obywateli krajów trzecich, którzy legalnie zamieszkują na terytorium UE, oraz do stowarzyszeń społeczeństwa obywatelskiego, między innymi grup działających na rzecz upowszechniania celów przedmiotowego programu.

W programie mogą uczestniczyć m.in. instytucje oraz organizacje publiczne lub prywatne, szkoły wyższe, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje międzynarodowe oraz inne organizacje nienastawione na zysk, mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub w jednym z krajów uczestniczących.

Możliwe jest również podejmowanie wspólnych działań wraz z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką praw podstawowych, takimi jak np. Rada Europy.