Wojewodowie muszą do 20 czerwca wypełnić wniosek i przesłać go do ministerstwa. Dzięki tym informacjom będzie możliwe wystąpienie do Komisji Europejskiej o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Z pieniędzy pochodzących z Funduszu Spójności Unii Europejskiej będzie można pokryć część wydatków publicznych, związanych z usuwaniem skutków powodzi w obiektach użyteczności publicznej. Wsparcie z środków unijnych pozwoli na:

- pokrycie kosztów niezbędnych napraw w infrastrukturze energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, a także w telekomunikacji, transporcie drogowym, w służbie zdrowia i szkolnictwie;

- pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania i finansowania służb ratowniczych pracujących na terenach powodziowych;

- pokrycie kosztów związanych z ochroną obiektów wchodzących w skład dziedzictwa kulturowego;

- pokrycie kosztów oczyszczenia obszarów dotkniętych powodzią.

Ze środków Funduszu Solidarności nie są finansowane szkody, które podlegają ubezpieczeniu. Z pieniędzy tych nie są także pokrywane straty osób indywidualnych, ani straty poniesione w rolnictwie.

[link=http://grafik.rp.pl/grafika2/500029]Pobierz wzór zestawienia[/link]