Projekt w tej sprawie przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Chodzi o nowelizację ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązuje od 19 listopada 2007 r. Od początku było jednak wiele kłopotów z wcieleniem jej w życie. Jej rolą jest uporządkowanie stanu prawnego państwowych i komunalnych nieruchomości. Wciąż bowiem wiele ma bałagan w księgach wieczystych i nadal widnieją w nich dawni właściciele. Za jego sprawą tzw. wypędzeni mogą domagać się zwrotu nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych. Są to jednak zaszłości, które niełatwo od razu uporządkować.

Projekt wydłuża przede wszystkim terminy. Starostom daje dodatkowe 36 miesięcy na uzupełnienie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych.

Ustawa dała starostwom do 19 maja 2009 r. czas na przygotowanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych (termin był krótszy, ale go wydłużono). Sporządziły je i przekazały wojewodom, a ci – ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Ten zaś opracował zbiorczy wykaz do 19 sierpnia 2009 r. Na jego podstawie państwo miało się zorientować, jakim dysponuje majątkiem. Wykaz miał też posłużyć do dalszego porządkowania stanu prawnego nieruchomości.

Okazało się jednak, że wiele starostw nie zrobiło wykazu albo go opracowało, ale był  niekompletny. Dodatkowo każdy starosta przekazywał dane według swoich zasad, mimo że istniał wzór, jak mają to robić. Teraz jest szansa, że dzięki platformie elektronicznej dane będą nareszcie zestandaryzowane. Samorządy uważają jednak, że w ślad za ustawą powinny pójść pieniądze. Bez nich nie uda się nic zdziałać.

Władze powiatów i gmin dostaną ponadto 36 miesięcy na złożenie wniosków do wydziałów wieczystoksięgowych sądów rejonowych o wpisanie swoich praw do ksiąg wieczystych.

Zniknie przepis, na podstawie którego wojewoda mógł ukarać urzędnika za to, że nie  występuje do sądu wieczystoksięgowego ze wspomnianymi wnioskami. Zamiast tego ministerstwo proponuje przyznać wojewodzie prawo kontrolowania starostów oraz żądania od nich uzupełnienia wspominanego wykazu. Mają być przygotowywane za pomocą platformy elektronicznej głównego geodety kraju.

etap legislacyjny: przekazany do rozpatrzenia przez rząd

Czytaj też:

 

Zobacz:

» Samorząd » Nieruchomości gminne i powiatowe

» Prawo dla Ciebie » Nieruchomości » Księgi wieczyste i hipoteka