Rada Jastarni dokonała w uchwale sprostowania. Twierdziła, że poprawiła oczywistą omyłkę redakcyjną w treści uchwalonego już miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzez dodanie po słowach „dla działek" słowa „niezabudowanych" (sygn. akt: NK-III.4131.195. 2013.TM).

Uchwałę zakwestionował wojewoda pomorski. Jego zdaniem zmiany wprowadzone do tekstu uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają charakter merytoryczny.

W tym konkretnym przypadku chodzi o zakaz podwyższania poziomu terenu oraz poziomu posadzki parteru dla wszystkich działek, lub jedynie dla działek niezabudowanych.

Organ nadzoru przypomniał, że zgodnie z art. 27 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Do zmiany planu miejscowego konieczne jest więc wszczęcie oraz przeprowadzenie procedury planistycznej.