Do Sejmu trafił rządowy projekt nowego prawa wodnego, zakładający centralizację zarządzania wodami w Polsce. Przewiduje on m.in. zlikwidowanie funkcji prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Ich kompetencje i zadania wraz z obsługującymi urzędami i ich pracownikami przejmie nowy twór: Wody Polskie.

Zgodnie z projektem Wody Polskie mają także przejąć zadania związane z zarządzaniem wodami, które obecnie wykonują jednostki samorządu terytorialnego. Na przykład marszałkowie województw oraz starostowie przestaną wydawać tzw. pozwolenia wodnoprawne, a w konsekwencji utracą dochody z opłat związanych z ich wydawaniem. Kompetencje te przejmą Wody Polskie. Minister ds. gospodarki wodnej przejmie natomiast od starostów i marszałków uprawnienia do ustalania linii brzegowych wód śródlądowych i morskich terytorialnych.

Nowelizacja to zmiany także dla gmin, zwłaszcza tych, które obecnie pobierają opłaty za odprowadzanie do kanalizacji wód roztopowych i deszczówki. Te bowiem przestaną być ściekami, a w konsekwencji gminy stracą możliwość pobierania opłat środowiskowych z tytułu ich odprowadzania do kanalizacji czy gleby. Nowe rozwiązanie przewiduje, że opłata za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych ma być dochodem Wód Polskich.

Projekt rezygnuje także z obecnego podziału urządzeń melioracyjnych na ogólne i szczegółowe. Jednocześnie odpowiedzialnymi za ich budowę i utrzymanie czyni właścicieli gruntów, które z ich istnienia korzystają (np. są nawadniane lub odwadniane). Urządzenia te będą mogły być wykonane oraz utrzymywane ze środków publicznych, ale w takiej sytuacji właściciele gruntów będą zobowiązani uiszczać opłatę melioracyjną.  —cyran

etap legislacyjny: przed I czytaniem w Sejmie