Największe związki zawodowe (ZZ Pracowników Poczty oraz „Solidarność”) zawarły porozumienie, na podstawie którego pracownicy okienek i listonosze będą mogli otrzymać nawet 950 zł brutto premii kwartalnie. Pierwsze pieniądze na konta pocztowców trafią w II kw. 2017 r. Podpisane porozumienie przewiduje wpływ indywidualnych wyników pracy na wysokość tej części wynagrodzenia. W przypadku doręczycieli i pracowników sortowni prawie 2/3 premii będzie stanowiła premia czasowo-jakościowa, na której wysokość wpłynie jakość wykonywanej pracy i zaangażowanie, a także liczba przepracowanych dni w danym miesiącu. Do tego dojdzie premia zadaniowa wypłacana, jeśli zarówno pracownik, jak i jego jednostka organizacyjna zrealizują zaplanowane na dany okres zadania. Dodatkowo, gdy firma w danym kwartale osiągnie zakładany wynik na poziomie co najmniej 100 proc., wszystkie osoby, które otrzymały premię zadaniową, dostaną gratyfikację w postaci premii wynikowej. - Premie to konieczny element wynagradzania i motywowania pracowników. Porozumienie jest niełatwym kompromisem pomiędzy uzasadnionymi oczekiwaniami pracowników naszej firmy i jej trudną sytuacją finansową - komentuje Przemysław Sypniewski, prezes PP.

Poprawa warunków pracy i wynagrodzeń jest jednym z filarów nowej strategii Poczty, przyjętej w marcu przez Radę Nadzorczą. Przedstawiciele spółki podkreślają, że stabilne zatrudnienie, płace adekwatne do kompetencji i wymagań rynku są priorytetem działań zarządu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie listonoszy z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalno-rentowymi oraz premią roczną wynosi obecnie 2818 zł.  Listonosze miejscy średnio otrzymują miesięcznie prawie 2825 zł brutto, a wiejscy ok. 2808 zł brutto.