Zgodnie z § 2 ust. 2-3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176682]rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.)[/link] wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7AF6EE31781F500EE35F6AE8F63340FC?id=182007]Karty Nauczyciela[/link] oblicza się, dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli, o której mowa w § 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza się, mnożąc stawkę wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, ustaloną zgodnie z § 2 ust. 2, przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Zgodnie z powyższym przy obliczaniu wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, jeśli nie ma mowy o liczbie godzin wynikających z art. 42 ust. 3 lub z tabeli, należy stosować liczbę godzin obowiązkowego pensum, o którym mowa w art. 42 ust. 4a ustawy - Karta Nauczyciela.