Dzięki nowelizacji możliwe będzie prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Zamawiający będzie mógł mobilnie, monitorować wszystkie wpisy, dokumentujące postępy budowy, za pomocą systemu EDB. Przy czym do 2030 r. dziennik budowy będzie można prowadzić również w formie tradycyjnej. Ponadto dopuszczone zostanie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, z zachowaniem okresu przejściowego, w którym będzie można ja prowadzić także tradycyjnie w postaci papierowej.

Wśród regulacji, znalazły się i takie, które dotyczą działania portalu e-budownictwo, mającego służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. E-budownictwo to jeden z najważniejszych projektów cyfrowych Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego (GUNB).

Dla usprawnienia procedur administracyjnych, ale także wzmocnienia bezpieczeństwa na budowach, regulacje zakładają też stworzenie centralnego rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i rejestru danych osób ukaranych z racji odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. System e-CRUB i elektroniczny formularz, będą pomagały samorządom branżowych przekazywać te dane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przy czy teraz nie będzie się to odbywało w trybie administracyjnym.

Uzupełniono także przepisy o obowiązku ustanowienia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, a także dotyczące rozbiórki. Doregulowano też sprawy dotyczące nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie i załączników projektu budowlanego.

Nowela umożliwia także uzgadnianie poszczególnych części projektu budowlanego sporządzanego w formie elektronicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dziś brak takiej możliwości, co w istotny sposób blokuje możliwość sporządzania projektów budowlanych w postaci elektronicznej.

Czytaj więcej

Prawo budowlane: więcej formalności będzie można załatwić elektronicznie

Opinia dla "Rzeczpospolitej"

prof. Michał Jackowski, partner w kancelarii DSK

Przepisy obowiązujące od lat nie przeszkadzają w elektronizacji procesów budowlanych. Przykładem są art. 22 ust. 4 dyrektywy 2014/24 w sprawie zamówień publicznych oraz art. 69 PZP. Cyfryzacja oznacza zmniejszenie ryzyka przekroczenia kosztów projektów, lepsze zrozumienie i większą przejrzystość projektów oraz zwiększenie zaangażowanie stron. Ma jednak również wpływ na emisję odpadów, dostosowanie sektora produkcji materiałów budowlanych do potrzeb rynku, optymalizację zasobów energetycznych, niższe koszty utrzymania budynków, poprawę konkurencyjności. Można nawet dostrzec skutki społeczne takie jak czystsze i bezpieczniejsze miejsca pracy i wzrost zaangażowania społecznego w konsultacje społeczne dostępne publicznie.

W sytuacji, gdy podmioty publiczne odpowiadają za 30% obrotów w budownictwie, a rynek jest bardzo rozproszony (95% firm to MŚP), to państwo winno pełnić wiodącą rolę w upowszechnieniu narzędzi digitalizujących branżę budowlaną, poprzez edukację, politykę zakupową i stopniowe ich wdrażanie w programach pilotażowych.

Czytaj więcej

Koniec z pozwoleniami na budowę jednorodzinną. Królestwo za dobrego projektanta