W ramach konsultacji publicznych projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych swoje stanowisko przedstawiła Telewizja Publiczna.

W piśmie podpisanym przez prezesa Jacka Kurskiego i członka zarządu Macieja Staneckiego, TVP wskazuje, że projekt skupia się na sferze korzystania z usług telewizji płatnej. Tymczasem rozwiązanie w tym obszarze można by połączyć z „dodatkowym instrumentem w innej sferze".

O jaką „inną sferę" chodzi? Otóż TVP uważa, iż w „odniesieniu do gospodarstw domowych innych niż korzystające z usług telewizji płatnej, znacząca poprawa skuteczności poboru opłat abonamentowych mogłaby nastąpić przynajmniej przez ułatwienie identyfikacji odbiorników radiowych w samochodach".

Jak czytamy w piśmie, instrumentem służącym temu celowi byłoby przyznanie operatorowi wyznaczonemu (Poczcie Polskiej – przyp. red) – wyłącznie w zakresie i celu poboru opłat abonamentowych – uprawnienia do informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

TVP podkreśla, iż korespondowałoby to z już istniejącym rozwiązaniem uprawniającym Pocztę do dostępu do danych z rejestru PESEL.

- W toku dalszych prac można też rozważyć dalsze elementy uprawniające pobór opłat abonamentowych za odbiorniki radiofoniczne w samochodach – czytamy.

Warto wspomnieć, iż we wspomnianym piśmie Telewizja Polska chwali projekt. – Zaproponowane przez MKiDN rozwiązanie oparte na zwiększeniu efektywności poboru opłat abonamentowych poprzez nałożenie określonych obowiązków na dostawców telewizji płatnej w naszej opinii przyniesie usprawnienie znaczącej części systemu finansowania mediów publicznych – piszą Jacek Kurski i Maciej Stanecki. – Rozwiązanie to jest słuszne, potrzebne i możliwe do szybkiego wdrożenia, tym niemniej nie powinno ono zastąpić kompleksowej modernizacji systemu abonamentowego – zaznaczają.