Uchwała rady gminy, będąca aktem prawa miejscowego, została ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Istnieje jednak merytoryczna rozbieżność między treścią uchwały podjętej przez radę a treścią uchwały przekazanej do ogłoszenia. Czy powoduje to, że uchwała nie jest wiążąca?

Tak.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały (art. 41 ust. 1 u.s.g.). Charakter prawa miejscowego mają akty normatywne zawierające normy postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 września 2018 r., sygn. II OSK 2353/16, LEX nr 2576977). Wystarczy, że choć jedno postanowienie uchwały ma charakter generalno-abstrakcyjny, aby cała ta uchwała miała przymiot aktu prawa miejscowego.

Czytaj także: Wejście w życie aktu prawa miejscowego tylko po ogłoszeniu

W myśl art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (dalej u.o.a.n.) akty prawa miejscowego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podkreśla się, że brak wykonania obowiązku prawidłowej publikacji aktu normatywnego jest równoznaczny z istotnym naruszeniem prawa - taki akt nie może wiązać adresatów zawartymi w nim normami i nie odnosi skutku prawnego. Uchwała z zakresu prawa miejscowego, która podlega obowiązkowi ogłoszenia, a nie zostaje przekazana do ogłoszenia we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym, jest w całości nieważna (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 6 lutego 2019 r., sygn. II SA/Gd 719/18, LEX nr 2622785). W wyroku NSA z 29 sierpnia 2006 r. (II OSK 662/06, LEX nr 205054) podkreślono także, że treść przekazanego do ogłoszenia aktu prawa miejscowego musi być identyczna z treścią aktu uchwalonego. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny do ogłoszenia przekazano akt prawny inny w treści od uchwalonego, to praktycznie mamy do czynienia z tzw. niebytem uchwały. W myśl art. 17 ust. 1 u.o.a.n. błędy w ogłoszonym tekście aktu prawnego prostuje się w formie obwieszczenia (sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany tekstu danego aktu). Błędy w tekście aktu ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym prostuje wojewoda.

Podkreśla się jednak, że instytucja sprostowania ma zastosowanie do błędów polegających na różnicy między tekstem przekazanym do publikacji, a tekstem ogłoszonym, a nie do błędów istniejących w tekście aktu przekazanego do publikacji. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w wyroku NSA z 4 sierpnia 2011 r. (sygn. II OSK 880/11, LEX nr 1152191) sprostowanie błędu jest instytucją związaną z urzędowym ogłoszeniem tekstu danego aktu, w związku z czym polega na zlikwidowaniu rozbieżności między oryginałem, rozumianym jako tekst aktu skierowanego do publikacji przez organ wydający ten akt, a tekstem ogłoszonym we właściwym dzienniku urzędowym. Przepisy u.o.a.n. nie przewidują możliwości sprostowania błędu, który powstał na wcześniejszym etapie.

Autorka jest radcą prawnym

podstawa prawna: art. 40-41, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzUz 2019 r. poz. 506)

podstawa prawna: art. 13 pkt 2, art. 17 ust. 1-2 i ust. 4 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. DzUz 2017 r. poz. 1523 ze zm.)

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM