Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli to oznakowany fragment wód, np. jeziora czy rzeki, wykorzystywany przez wielu kąpiących się, ale niebędący kąpieliskiem – przewiduje ustawa– Prawo wodne. Takie miejsce może jednak funkcjonować nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym, a zgodę na jego powstanie wyraża rada gminy. Jednym z jej warunków jest brak konieczności utworzenia stałego kąpieliska.

Rada Gminy Gorzyce w woj. śląskim wyraziła zgodę na utworzenie takiego miejsca jako plaży Makarena przy Campingu Europa nad Olzą. Rada Miejska w Wodzisławiu Śląskim wskazała teren nad zbiornikiem wodnym znany jako Balaton I.

Żadna z uchwał nie zadowoliła wojewody śląskiego, który zaskarżył je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, domagając się stwierdzenia ich nieważności. Przypomniał, że wyrażenie przez radę gminy zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest możliwe, jedynie gdy nie ma potrzeby utworzenia stałego kąpieliska. Tymczasem Balaton I w Wodzisławiu Śląskim funkcjonował w latach 2008–2019 naprzemiennie jako kąpielisko i miejsce wykorzystywane okazjonalnie do kąpieli. Plaża Makarena miała podobny charakter. Zdaniem wojewody zgoda Rady Gminy w Gorzycach na jej kolejne funkcjonowanie jest próbą obejścia przepisów i uchylaniem się od obowiązku utworzenia w tym miejscu kąpieliska.

Czytaj także:

Kto ustala zasady korzystania z kąpieliska - rada gminy czy wójt

WSA zgodził się z wojewodą, że miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli mogą stanowić wybieg przed zorganizowaniem kąpielisk wymagających zastosowania rygorystycznych przepisów UE, a czasem dużych nakładów. Oddalił jednak obie skargi wojewody. Orzekł, że zarówno Rada Miejska w Wodzisławiu Śląskim, jak i Rada Gminy w Gorzycach nie przekroczyły granic kompetencji do utworzenia wspomnianych miejsc. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli, RM w Wodzisławiu Śląskim wykorzystała przewidzianą w przepisach możliwość zorganizowania takich miejsc, zachowując przy tym wszystkie wymogi formalne – stwierdził sąd. Również sezonowy charakter plaży Makarena w Gorzycach oraz największa liczba korzystających z niej osób podczas wakacyjnych weekendów powodują, że nie ma potrzeby utworzenia stałego kąpieliska. W sytuacji, gdy korzystanie z kąpieliska jest ograniczone np. tylko do weekendów, nie można wymagać od przedsiębiorcy występującego do rady gminy o zgodę na zorganizowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, ażeby ponosił on większe nakłady na organizację znacznie droższego kąpieliska.

Sygnatura akt: II SA/Gl 1129/19, II SA/Gl 1128/19