Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego. Dotyczyło ono uchwały Rady Miasta Chorzów zmieniającej statut gminy w części dotyczącej zdalnych sesji.

Radni przyjęli, że po ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego na części lub na całym terytorium państwa albo stanu epidemii, albo też w razie zagrożenia życia lub zdrowia radnych czy mienia znacznych rozmiarów sesja rady może się odbyć za pomocą elektronicznych środków komunikacji na odległość. Radni zabierają głos oraz głosują zdalnie. Identyfikacja radnego i potwierdzenie jego obecności następuje przy użyciu elektronicznych środków komunikacji na odległość przekazujących obraz i dźwięk.

Czytaj także: Koronawirus: zdalne obrady rady gminy

Do zwołania sesji oraz procedury głosowania stosuje się odpowiednie przepisy statutu.

Wojewoda śląski stwierdził nieważność uchwały. Jego zdaniem rada miasta nie może w statucie określić, że jej sesje mogą być prowadzone za pomocą elektronicznych środków komunikacji na odległość Dyspozycja art. 15zzx ust. 1 ustawy Covid-19 nie została włączona do ustaw ustrojowych dotyczących samorządu, nie stanowi więc podstawy prawnej do odbywania sesji rady gminy w sposób zdalny.

Miasto odwołało się do WSA. Sąd uwzględnił skargę. Według niego nie budzi wątpliwości, że w marcu 2020 r. obszar kraju został dotknięty pandemią Covid-19 wraz z towarzyszącymi ograniczeniami funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego, a regulacje prawne dotyczące tych kwestii zawarto w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Z art. 15 zzx wynika jednoznacznie, że zdalny tryb obradowania może zostać wykorzystany przez przewodniczącego rady gminy zwołującego sesję. Uprawnienie rady gminy do normalnego, tj. wynikającego z ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i statutu gminy, przeprowadzenia sesji nie zostało w żaden sposób wyłączone.

Ustawodawca określił dwie formy zdalnego trybu obradowania, a wśród nich także obradowanie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Artykuł 15 zzx ust. 1 ustawy covidowej wprowadza jedynie i tylko okresowo od 31 marca 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii rozwiązanie alternatywne. Takie też założenie przewidziano w § 34a statutu.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Sygnatura akt: III SA/Gl 409/20