W 2012 roku Rady Gminy Przygodzice (województwo wielkopolskie) podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Część uchwalonych zapisów zakwestionował Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim. Chodziło m.in. o ograniczenie możliwości mycia pojazdów poza myjniami samochodowymi wyłącznie do ich nadwozia.

Prokurator stwierdził, że w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak jest przepisów pozwalających na ograniczenie możliwości mycia pojazdów poza myjniami samochodowymi, przy spełnieniu warunków ustalonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, wyłącznie do nadwozi samochodowych. Jak przypomniał bowiem prokurator, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwala w art. 4 ust. 2 pkt. 1c wyłącznie na określenie wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obejmujących m.in. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, nie upoważnia natomiast Rady Gminy do określenia jakichkolwiek zakazów wykraczających poza regulacje ustawowe.

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy wyjaśniła, iż wprowadzenie kwestionowanego ograniczenia wynika z faktu, że poza myjniami samochodowymi brak jest miejsc, które posiadałby odpowiednie warunki do mycia pozostałych elementów samochodów np. podwozi samochodowych, komory silnikowej. Samorząd zwrócił uwagę, że mycie komory silnikowej pojazdu związane jest z koniecznością usunięcia oleju i innych substancji zagrażających środowisku np. kwasu wyciekającego z akumulatora czy płynu hamulcowego.

Te argumenty nie przekonały jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który stwierdził nieważność uchwały w zaskarżonym przez prokuratora zakresie.

W uzasadnieniu przyznano, iż co prawda Rada Gminy posiadała upoważnienie do określenia ogólnych zasad dotyczących mycia pojazdów poza myjniami takich jak zasady pozbywania się powstałych w ten sposób nieczystości, nie miała natomiast kompetencji do generalnego ograniczenia możliwości mycia pojazdów tylko do określonych w regulaminie części pojazdów. - Wprowadzenie zakazu bardziej rygorystycznego niż w ustawie nie stanowi wypełnienia delegacji ustawowej, która dawała Radzie Gminy możliwość wskazania warunków do tych czynności poza wyznaczonymi do tego miejscami, a nie wprowadzenia pozwolenia na mycie wyłącznie nadwozia samochodu – stwierdził sąd.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 21 stycznia 2016 r. (sygn. akt IV SA/Po 740/15)