Rada Miasta Rzeszowa uchwaliła w regulaminie utrzymania czystości, że miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości, a pojemniki dezynfekować co najmniej raz na kwartał.

Wojewoda uznał, że nałożenie takiego obowiązku wkracza w sferę praw i wolności obywatelskich oraz wykracza poza delegację z art. 42 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Regulamin określa bowiem warunki rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ustawa nie upoważnia do określenia w regulaminie obowiązku utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego („w czystości") nieruchomości, na których są usytuowane pojemniki na śmieci. Dlatego wojewoda unieważnił ten punkt regulaminu.

sygnatura akt: P-II.4131.2.95.2016